Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Κυριακή Δ’ Νηστειών: Μεγάλο όπλο η προσευχή.

«Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ».

Μία θαυματουργική θεραπεία περι­γρά­­φει ἡ σημερινή εὐαγγελική περι­κο­πή, τήν ἴαση ἑνός δαιμονισμένου παιδιοῦ, πού ὁ πα­τέρας του τό ἔφερε στόν Χριστό, προκει­μένου νά τό ἐλευ­θε­ρώσει ἀπό τό δαιμόνιο πού τό τα­λαι­πωροῦσε.

Καί ὁ φιλάνθρωπος Κύ­ριος ὄχι μόνο θε­ράπευσε τόν νεαρό ἀλ­λά ἀξιο­ποίησε τήν εὐκαιρία τῆς θερα­πείας του γιά νά διδάξει τούς μαθητές του καί τούς ἀν­θρώ­πους κάθε ἐποχῆς τό μέγα μά­θημα τῆς προσευ­χῆς. Γι’ αὐτό τόν λόγο καί ὁ ἱερός εὐαγ­γε­λιστής Μάρκος κλείνει τήν ἀφήγηση τῆς ἰά­σεως τοῦ δαιμονιζο­μένου μέ τή φράση τοῦ Ἰησοῦ· «τοῦτο τό γένος ἐν οὐ­δενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προ­σευ­χῇ».

Τό μοναδικό ὅπλο γιά νά νικήσει κανείς τόν διάβολο, λέγει ὁ Χριστός, εἶ­ναι ἡ προ­σευχή. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ σημασία καί ἡ δύναμή της, ὥστε αὐ­τό τό ὅπλο χρησιμο­ποιεῖ πάντοτε καί ὁ ἴδιος γιά νά ἑδραιώσει τήν πίστη μας στήν ἀναγκαιότητά της. Καί μπορεῖ, βεβαίως, ἐμεῖς νά μήν κα­λού­με­­θα νά ἐκβάλλου­με δαιμόνια, ὅμως πολλά ἀπό τά προ­βλήματα πού ἀντιμ­ε­τω­πίζουμε μέσα στόν κόσμο εἶναι ἀπο­­τέ­λε­σμα τῆς ἐνερ­γείας τοῦ διαβό­λου, ἀπο­τέλεσμα τοῦ διαρκοῦς πολέμου τόν ὁποῖο κινεῖ ὁ ἀντί­δικος τοῦ Θεοῦ κατά τοῦ ἀν­θρώπου προ­κει­­μένου νά τόν ἀπομακρύ­νει ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τή σωτηρία του.

Ἔργο τοῦ διαβόλου εἶναι καί ἡ ἁμαρ­τία καί οἱ πει­ρασμοί καί οἱ θλίψεις καί οἱ δο­κιμασίες καί τά προβλήματα πού συναν­τοῦ­με στή ζωή μας καί τά ὁποῖα ἐπι­τρέπει ὁ Θεός νά μᾶς δοκι­μάζουν προ­κει­­μέ­νου νά δια­πιστωθεῖ ἡ πίστη καί ἡ ἐμπι­στοσύνη μας σ’ Αὐτόν, προκει­μένου νά ἀπο­δείξου­με στήν πράξη ὅτι ἔχουμε ἀπο­τα­χθεῖ τόν σατανᾶ, ὅπως ὑποσχεθή­καμε κατά τήν ἡμέ­­ρα τῆς βαπτίσεώς μας, καί ἔχουμε ἐν­δυθεῖ τόν Χριστό.

Ἡ προσευχή, ἄλλωστε, ὑπῆρξε τό με­γά­λο ὅπλο ὅλων τῶν ἁγίων καί τῶν πα­τέ­ρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅλων τῶν μαρτύ­ρων καί τῶν ὁσίων, πού ἀγω­νί­σθηκαν εἴ­τε «ἐν ὄρεσι καί σπη­λαίοις καί ταῖς ὀ­παῖς τῆς γῆς» ἐναντίον τῶν προσ­βολῶν τοῦ διαβό­λου, εἴτε στά κριτήρια τῶν δι­κα­στῶν καί στόν στίβο τοῦ μαρ­τυ­ρίου ἐνάν­τια στούς ἡγεμόνες τούς ὁποίους ὁ διά­βο­λος χρησιμοποιοῦσε ὡς ὄργανά του. Ἡ προ­σευχή ἦταν τό κοι­νό ὅπλο ὅλων τῶν ἁγί­ων τῆς Ἐκ­κλησίας μας, ἦταν καί τό ὅπλο καί τοῦ ἑορ­ταζο­μένου σήμερα ἁγίου Ἰω­άν­νου τῆς Κλίμα­κος.

Αὐτό τό μέγα ὅπλο τῆς προσευχῆς προ­τείνει καί σέ μᾶς ἡ Ἐκκλησία μας, ἰδιαι­τέρως κατά τήν περίοδο αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι περίο­δος προσευχῆς καί νηστείας· καί μᾶς τό προτείνει ὡς ὅπλο γιά νά ἀντι­παλαίσουμε ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς μας μέσα στόν κό­σμο, τῆς ζωῆς τῆς καθημερι­νῆς ἀλλά καί τῆς πνευματικῆς. Διότι συχνά κατα­φεύ­γουμε στήν προσευ­χή γιά νά ζητή­σουμε ἀπό τόν Θεό μόνο τήν ἐκ­πλήρω­ση κά­ποι­ων ἐπιθυμιῶν μας, παραλεί­που­με ὅμως νά καταφεύγουμε στήν προ­­σευ­­­χή γιά τίς καθημερινές δυ­σκο­λίες πού ἀντιμετωπίζουμε, γιά τούς πει­ρασμούς καί τίς δοκιμασίες πού μᾶς θλίβουν, καί ξε­χνοῦμε τή δύναμή της.

Ἡ προσευχή, γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, εἶ­ναι «ἁμαρτη­μά­των ἱλα­­σμός καί συγχώ­ρη­σις, εἶναι γέφυρα πού ἐλευ­θερώνει τόν ἄν­θρωπο ἀπό τούς πει­ρα­­σμούς καί τούς κιν­δύνους, με­σότοιχος πού ἐμποδίζει τίς θλίψεις τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων καί δέν τίς ἀφήνει νά εἰ­σέρ­­­χο­νται μέσα μας καί νά μᾶς τυραν­νοῦν. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ θραύση τῶν ἐχθρῶν πού μᾶς πολεμοῦν, εἶ­­ναι ἔργο οὐ­ράνιο, εἶναι τροφή ὅλων τῶν ἀγ­γέλων καί τῶν ἁγίων καί φυ­γα­­δευτήριο τῶν δαι­μόνων, εἶναι ὅπλο ἰσχυ­­ρό καί ἀκα­τα­μάχητο ἐναντίον τοῦ δια­βό­λου».

Αὐτή τήν προσευχή πού συστήνει ὁ Ἰησοῦς στούς μαθητές του ἄς χρησιμοποιοῦμε καί ἐμεῖς καί ἄς τήν ἔχουμε ὡς ὅπλο καί ὡς στή­ριγμα στή ζωή μας. Ἄς τήν ἔχουμε ὡς ὅπλο γιά νά ἀντιπαρερχόμεθα τούς πειρα­σμούς τοῦ διαβόλου, γιά νά ὑπομένουμε τίς θλίψεις καί τίς ὀδύνες πού ἐπιτρέπει κάποιες φορές ὁ Θεός νά ἔρθουν στή ζωή μας γιά νά μᾶς δοκι­μάσει. Ἀντί νά θλιβόμεθα καί νά τα­λαι­πω­ρούμεθα ἀπό τίς ζάλες τοῦ βίου πού μᾶς κυκλώνουν, ἀντί νά πληγω­νό­μεθα ἀπό τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, ἄς κα­τα­­φεύγουμε στήν προ­σευ­χή, διότι «τοῦ­το τό γένος» τοῦ ἀντικειμένου «ἐν οὐδενί δύ­­ναται ἐξελ­θεῖν» ἀπό τή ζωή μας «εἰ μή ἐν προ­σευχῇ».

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

imverias

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ιστορικό
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.