Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.»(Ματθ. γ’ 17)

Κατά την Βάπτισιν του Κυρίου εις τον Ιορδάνην ηκούσθη, ως γνωστόν, εκ του Ουρανού, η φωνή του Πατρός, να εξαγγέλλει την μεγαλειώδη αυτήν διακήρυξιν, «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Ελέχθη χαρακτηριστικώς ότι η φράσις αυτή είναι περίληψις όλου του Ευαγγελίου. Εκφράζει δε πλήρως το νόημα της παρούσης Εορτής. Διότι «Θεοφάνεια» (ή ακριβέστερον «Επιφάνεια») σημαίνει φανέρωσιν και παρουσίασιν του Χριστού εις τον κόσμον ως Θεού και ως Μεσσίου. Και ακριβώς το πρώτον ήμισυ της ουρανίας διακηρύξεως πιστοποιεί ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού («οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός»), το δε δεύτερον ήμισυ («ἐν ᾧ εὐδόκησα») διακηρύσσει, ότι αυτός είναι δι’ ημάς η ευδοκία του πατρός, τ.ε. ο σωτήρ των ανθρώπων. Θα ήτο ομολογουμένως παράλειψις, αν δεν ελέγοντο σήμερον ολίγαι λέξεις δια την βαρυσήμαντον αυτήν διακήρυξιν του ουρανίου Πατρός περί του μονογενούς Του Υιού και Σωτήρος του κόσμου.

  1. 1. Κατά την επισημότερον τρόπον πληροφορείται η ανθρωπότης, εκ του ουρανού και απ’ ευθείας εξ αυτού του Θεού Πατρός, ποιος είναι Εκείνος ο Οποίος βαπτίζεται υπό του Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Πληροφορείται ό, τι ακριβώς ημείς οι χριστιανού πιστεύομεν και ομολογούμεν. Ότι δηλαδή Εκείνος, ο Οποίος εγεννήθη μέσα εις το Σπήλαιον και την Φάτνην, και αργότερα, μετά την Βάπτισιν, θα διασχίζει τας πόλεις και τα χωριά της Ιουδαίας κηρύττων και θαυματουργών, δεν είναι άλλος, ει μη ο Υιός του Θεού ο Μονογεννής, ο Αγαπητός Υιός του επουρανίου Πατρός. Και αυτό με όσον αφορά εις την σχέσιν του Χριστού προς τον Πατέρα τον εν τοις ουρανοίς. Όταν αργότερον θα ερωτά ο Θεάνθρωπος τους μαθητάς Του «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (Ματθ. ις’ 13), θα ακούει από τον Πέτρον την μόνην ορθήν περί αυτού απάντησιν «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ις’ 16). Αλλά και όταν οι χριστιανοί όλων των αιώνων ομολογούν πίστιν «εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιό του Θεού τον Μονογεννή», θα απηχούν, μαζί με τον Πέτρον, τον αιώνιον αντίλαλον της ουρανίας εκείνης διακηρύξεως του Πατρός «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός». Αυτήν την μαρτυρίαν οι χριστιανοί προβάλλομεν προς πάντας περί του Χριστού, και προσθέτομεν, μετά του Αποστόλου Παύλου, ότι και όντος απεδείχθη «υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν» (Ρώμ. Α’ 4), τα θαύματά Του δηλαδή, η αγιότης Του, και προ πάντων η ανάστασίς Του, απέδειξαν περίτρανα «του λόγου το ασφαλές», την αλήθειαν της θεότητός Του, την οποίαν ο Πατήρ εβεβαίωσεν από τον ουρανόν.

Δια την σχέσιν όμως του Χριστού προς ημάς τους ανθρώπους ομιλεί το εκφραστικώτατον εκείνο «ἐν ᾧ εὐδόκησα». Τι σημαίνει τούτο; Σημαίνει ότι ο Ουράνιος Πατήρ ευαρεστείται απολύτως εις τον Υιόν Του, είναι το μόνον Πρόσωπον, το Οποίον ευαρεστεί εις τον Θεόν, και ως Υιός του Θεού είναι το μόνον Πρόσωπον, χάρις εις τον Οποίον έρχεται η σωτηρία εις το ανθρώπινο γένος. Ημείς οι άνθρωποι εμολύνθημεν από την αμαρτίαν, και δεν είναι δυνατόν να είπει ο Θεός ότι ηυδόκησε εις ημάς. Και ο αγιότερος εκ των ανθρώπων δεν είναι χωρίς αμαρτίας, και δια κανέναν δεν ημπορεί να είπει ο Θεός ότι αυτός είναι ο άνθρωπος «ἐν ᾧ εὐδόκησα», διότι υπάρχει η αμαρτία εις όλους. Αλλ’ όμως ο Θεός αγαπά το πλάσμα Του, και εύρε τον τρόπον να μας χαρίσει την σωτηρίαν. Απέστειλε, προς τούτο, εις τον κόσμον τον Υιόν Του, δια να σώσει τον κόσμον. Και διακηρύσσει ακριβώς ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ο αγαπητός «ἐν ᾧ εὐδόκησεν»,  (Ιω. γ’ 17).

  1. 2. Αι πρακτικαί συνέπειαι της διακηρύξεως ταύτης είναι πολύ αξιοπρόσεκτοι.

Α) Μόνο εν ονόματι του Χριστού και δια του Χριστού υπάρχει σωτηρία. Επομένως, χριστιανέ μου, αντιλαμβάνεσαι πόσον σου είναι απαραίτητος ο σύνδεσμος μετά του Χριστού; Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι εξ ολοκλήρου άπιστοι, αλλ’ έχουν τας επιφυλάξεις των ως προς την θεότητα του Χριστού. Ας μάθουν λοιπόν ότι η πίστις απλώς εις ένα ύψιστο Όν ουδέν ωφελεί. Είναι πίστις ματαία και άκαρπος. Διότι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πραξ. δ’ 12). Ένας μόνον παρέχει την σωτηρίαν εις τους ανθρώπους, ο Χριστός. Επομένως η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν και ο ουσιαστικώς σύνδεσμος μετ’ Αυτού είναι βασική προϋπόθεσις δια την σωτηρίαν μας.

Β) Έπειτα ο χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ότι αι προσευχαί του τότε μόνον έχουν αξίαν, όταν γίνονται εν ονόματι του Χριστού. Οποιαδήποτε άλλη επίκλησις του Θεού είναι σαν ένας λίθος, τον οποίον ρίπτει κανείς προς τα άνω, αλλά επιστρέφει εις την κεφαλήν του. ενώ όταν αι προσευχαί γίνονται με την πίστιν εις τον Σωτήρα Χριστόν, τότε αι πτέρυγες της πίστεως αυτής αναβιβάζουν την προσευχήν μέχρι του θρόνου του Θεού, και ο Θεός άνωθεν αντικαταπέμπει «πάσαν δόσιν αγαθή και παν δώρημα τέλειον». Δια τούτο ακούομεν να μνημονεύεται εις όλας τας ευχάς της Εκκλησίας μας το όνομα του Χριστού και δια των οικτιρμών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επικαλούμεθα την χάριν και το έλεος του Θεού.

Γ) Ακόμη, εκείνη η μυστηριακή επικοινωνία μετά του Σωτήρος Χριστού, η οποία παρέχεται δια της κοινωνίας του Αχράντου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Κυρίου, δίδει εις τον χριστιανόν την δυνατότητα να ενωθεί στενώτατα με τον Χριστόν και να δεχθεί παρ’ Αυτού την σωτηρίαν. Αντιλαμβανόμεθα λοιπόν πάλιν πόσον βλάπτονται όσοι μένουν μακράν του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Ματαιώνεται το αποτέλεσμα οιασδήποτε άλλης θρησκευτικής και ηθικής προσπαθείας, αν δεν παρουσιασθεί ο χριστιανός με την ένωσιν εκείνην μετά του Χριστού, δια την οποίαν ο Ίδιος είπεν  «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία». (Ιω. ς’ 56). Ηνωμένοι μετά του Χριστού δια της Θείας Κοινωνίας, και συνδεόμενοι μετ’ Αυτού δια μέσου της προσευχής, της γινομένης εν ονόματι Αυτού, έχομεν θεμελιώδεις προϋποθέσεις της σωτηρίας.

Δ) Αλλά μη λησμονώμεν, ότι ο Κύριος ίδρυσε επί της γης την Εκκλησίαν Του. Μας πληροφορεί δε ο θείος λόγος, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Εκείνος είναι η κεφαλή, και η Εκκλησία (τα μέλη της Εκκλησίας, ημείς οι χριστιανοί, οι χριστιανοί όλων των αιώνων) είναι τα μέλη του σώματός Του. Όποιος, επομένως δε συνδέεται οργανικώς με την Εκκλησία, ως μέλος αυτής, δεν μετέχει της σωτηρίας, διότι είναι ξένος προς το Σώμα Εκείνου, δια του οποίου ηυδόκησεν ο Θεός να δώσει την σωτηρίαν εις τους ανθρώπους.

Ας είμεθα λοιπόν πάντοτε ενωμένοι μετά του Σωτήρος Χριστού και της Αγίας Αυτού Εκκλησίας. Και η ζωή μας ας προσλαμβάνει παρ’ Αυτού χάριν και αγιασμόν, ώστε να δύναται ο Πατήρ να είπει και δι’ ημάς: αφού είσθε ενωμένοι με τον Υιόν μου, εφ’ όσον πιστεύετε εις Αυτόν και συνδέεσθε μαζί Του δια των μυστηρίων και της προσευχής, αφού ανήκετε εις την Εκκλησίαν Του και προσπαθείτε να επιτύχετε δια της χάριτος Αυτού ένα βαθμόν αγιότητος, γίνεσθε τα πρόσωπα εις τα οποία ηυδόκησα να δώσω την σωτηρίαν.

Πηγή: Εόρτια Μηνύματα – Κηρύγματα επι ταις εορταίς, Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Βαλληνδρά, Αθήνα 1964

Επιμέλεια Χρήστος Κονταξής Ιεροσπουδαστής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απρίλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Ιστορικό
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.