Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ…… ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ –

agxaral2Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

“ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ”(Β’ Τιμ. β’ 1)

Η ανδρεία και η γενναιότης είναι φυσικόν να υπάρχουν εις νέους και ακμαίους άνδρας. Ιδού όμως ένας θαλερότατος γέρων με νεανικόν σφρίγος και ακατάβλητον ψυχικήν δύναμιν. Προκαλεί κατάπληξιν, ομολογουμένως, ο ηρωισμός του εορταζομένου Ιερομάρτυρος Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος αντιμετώπισε το μαρτύριον εις την ηλικίαν των 113 ετών! Εγεννήθη περί τα τέλη του πρώτου αιώνος, και διετήρει όλην την ψυχικήν του ζωτικότητα ενώ επλησίαζεν ο τρίτος αιών (198 μ.Χ.). Είναι άξιον θαυμασμού πως δεν κατέπεσε με την ηλικίαν το ακλόνητον θάρρος του, πως δεν εκάμφθη η αποφασιστικότης και η αυταπάρνησίς του. το παράδειγμά του αποδεικνύει  πόσον δυνατός γίνεται ο άνθρωπος, που <ἐνδυναμοῦται ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ>.

  1. Ήτο ιερεύς εις την Μαγνησίαν της Μ.Ασίας. Έζησεν εις ημέρας μαρτυρικάς δια την Εκκλησίαν του Χριστού. Εν τούτοις έφθασεν εις βαθύτατον γήρας, χωρίς να του συμβεί κακόν. Ο Θεός τον εφύλαττε δια κρισιμωτέρας στιγμάς. Εν τω μεταξύ η ζωή του ήτο συνεχής άσκησις του αγαθού. Έζη κατά Χριστόν. Υπηρέτει μη ζήλον και αφοσίωσιν ως ποιμήν και διδάσκαλος των χριστιανών. Και ειργάζετο με ακατάβληπτον ενεργητικότητα τα έργα της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς τους πάσχοντας και ασθενούντας.

Ποίον να ήτο άραγε το μυστικόν της ζωτικότητος του γέροντος αυτού ιερέως; Ποία δύναμις τον ενεψύχωνε και ανακαίνιζεν ως αετού την νεότητά του; Τον ενεδυνάμωνεν η χάρις του Κυρίου. Αυτή ανέκαθεν τον εγιγάντωνεν εις τον αγώνα της αγιότητος, εις την υπηρεσίαν του προς τον Χριστόν και την Εκκλησίαν, και εις τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον. 

Ο άνθρωπος εκ φύσεως <περίκειται ἀσθένειαν>(Εβρ. ε’ 2). Είμεθα αδύνατοι. Καταβαλλόμεθα από τόσα και τόσα κακά που μας συμβαίνουν. Και νικώμεθα συχνώτατα από τα πάθη και τας αδυναμίας μας. Συναισθανόμεθα πολλάκις ότι είμεθα ανίσχυροι να αντιμετωπίσωμεν κάποιο ιδεώδες ψυχικό ανέβασμα που ποθούμεν.

Υπάρχει, εν τούτοις, ο συντελεστής της δυνάμεως που μας είναι απαραίτητος. Είναι η χάρις του Κυρίου. Προς αυτήν παραπέμπει ο Απ. Παύλος, όταν λέγη < ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ >. Συνιστά να επωφελήται ο χριστιανός της υπερφυσικής εκείνης δυνάμεως που καλείται θεία χάρις και πηγάζει από τον σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πράγματι δε εκπλήττεται ο άνθρωπος δια την μεταβολήν και την δύναμιν που βλέπει εις τον εαυτόν του, όταν διατελεί υπό την ενέργειαν της θείας χάριτος. Ο χριστιανός που ευρίσκεται εις συνεχή επαφήν με τον Θεόν, δια της προσευχής και της μελέτης του λόγου Του, συμμετέχει εις τα αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, και εν γένει ζει μέσα εις την ατμόσφαιραν αυτής της Χάριτος, < ἐνδυναμοῦται > πράγματι και γίνεται ικανός να νικήση < τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ > τους τέσσαρας ισχυροτάτους εχθρούς του ανθρώπου: τον κόσμον της αμαρτίας, την σάρκαν, τον διάβολον, και τον φόβον του θανάτου.

  1. Εξησκημένος εις τον αγώνα κατά των τριών πρώτων από τους εχθρούς αυτούς ο Άγιος Χαραλάμπης, ευρέθη έτοιμος και πάνοπλος δια να αντιμετωπίσει και τον τέταρτον, τον φόβον του θανάτου. Όταν συνελήφθη, κατά τον επί Σεπτιμίου Σευήρου διωγμόν, ο Έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός τον ηπείλησεν ότι θα τον εβασάνιζε σκληρά, εάν δεν επείθετο να αρνηθεί τον Χριστόν και να θυσιάσει εις τα είδωλα. Αλλά ο ατρόμητος γέρων του απήντησε <κακώς έκρινες δι’ έναν ιερέα του Χριστού, ότι θα τον φοβίσουν απειλαί βασάνων και θανάτου, έπειτα, εγώ εξώφλησα πλέον με την ζωήν, έπρεπε προ πολλού να είχα αποθάνει, επομένως δια του θανάτου θα μου δώσεις αυτό που κάθε ημέραν πλέον περιμένω>. Ο έπαρχος του συνιστά να σκεφθεί το βαθύ του γήρας. Αλλά <εις τους ιδικούς μας αγώνας – απαντά ο άγιος – το πάν είναι η ψυχική δύναμις και η αυταπάρνησις. Αυτά δεν καταπίπτουν με την ηλικίαν. Αμφιβάλλεις, Έπαρχε; Δοκίμασε>. Επηκολούθησε πράγμαατι αγριώτατος βασανισμός του γέροντος. Και εν μέσω των αφορήτων πόνων, ο γενναίος Ιερομάρτυς του Χριστού έψαλλεν ύμνους, ενώ οι δήμιοι εξετέλουν την θηριώδη και φρικαλέαν πράξιν, όπως εις τα κοινά σφάγια.

Αλλά είπομεν, ο άγιος είχε προπονηθή άριστα δια την ώραν αυτήν. Όλη η μακρά ζωή του ήτο γεμάτη από πνευματικά γυμνάσματα και παλέσματα εναντίον ουχί ευκαταφρονήτων εχθρών. Η <ευπερίστατος αμαρτία> αποτελεί δια τον χριστιανόν καθημερινόν πάλεσμα. Κόσμος, σάρξ και διάβολος είναι συνήθεις πολέμιοι του ανθρώπου. Και όσοι οπλίζονται με την θείαν χάριν, και πολεμούν με θέλησιν ισχυράν εναντίον αυτών, αναδεικνύονται όντως δυνατοί και ικανοί να αντιμετωπίσουν με ηρωισμόν και αυτόν τον θάνατον. Ο Άγιος Χαραλάμπης ενίκησε και εις τα τέσσερα μέτωπα. Η γενναιότης του κατά το φρικτόν μαρτύριον είναι το αποκορύφωμα των προηγηθέντων άθλων του εις τα άλλα μέτωπα.

Ας μη μας διαφεύγει, αγαπητοί, ότι ο χριστιανός δεν φθάνει εις το υψηλότερον σημείον της αρετής του με ένα άλμα. Η δύναμις της χριστιανικής προσωπικότητος αποκτάται με συνεχή άσκησιν. Και ο Απόστολος είπεν < ενδυναμού (όχι ενδυναμώθητι)  ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ >. Θέλει να τονίσει ότι ο καταρτισμός και η εποικοδομή του χριστιανού χρειάζεται συνεχή προσπάθειαν. Προπονείται δε ο αδύνατος άνθρωπος, όπως οι αθληταί, εις τα μικρότερα και απλούστερα, δια να γίνει βαθμηδόν ικανός δια μεγαλύτερα και δυσκολότερα. Μη περιμένετε ποτέ κάτι σπουδαίον από άνθρωπον, που δεν έχει ακονίσει την θέλησίν του επί μακρόν εις πολλά άλλα, ολιγώτερον κρίσιμα, σημεία της καθημερινής ζωής. Αλλά και η θεία χάρις πρέπει να τροφοδοτεί και να ενισχύει καθημερινώς τον αγωνιστήν χριστιανόν. Πολλή προσευχή, και μελέτη εποικοδομητική, και τακτική μυστηριακή ζωή (προσέλευσις εις τα Μυστήρια της εκκλησίας), και έμπρακτος εξάσκησις εις την κατά Χριστόν ζωήν, είναι απαραίτητοι προϋποθέσεις, δια να δημιουργηθεί μία ισχυρά χριστιανική προσωπικότης.

< Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν >(Ιω. ιε’ 5). Οι δύο δε Κορυφαίοι Απόστολοί Του εγνώρισαν τούτο εκ πείρας. Αρνητικώς ο Πέτρος, όταν εστηρίζετο εις τον εαυτόν του, και έλεγε με αυτοπεποίθησιν ότι ήτο έτοιμος να συναποθάνει μετά του Χριστού και ότι ουδέποτε θα τον ηρνείτο. Τον ηρνήθη όμως κατ’ επανάληψιν και απεδείχθη εις την περίπτωσιν αυτήν ανίσχυρος χαρακτήρ. Ενώ, εάν ησθάνετο την αδυναμίαν του και επεκαλείτο την παρά Κυρίου ενδυνάμωσιν, αναμφιβόλως θα εστέκετο καλύτερα κατά την ώραν της δοκιμασίας. Ο Παύλος, εξ άλλου, εγνώρισε θετικώς την αξίαν της θείας χάριτος, ως παράγοντος μεγάλης ενδυναμώσεως του ανθρώπου, όταν επέτρεψεν ο Θεός να υποστεί <σκόλοπα τη σαρκί>, ασθένειαν παρατεινόμενην και αθεράπευτον. Διότι τότε είδεν επάνω εις τα πράγματα τι σημαίνει η διαβεβαίωσις του Κυρίου < ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται > (Β’ Κορ. ιβ’ 9)

Και ο μεν άγιος Χαραλάμπης εν τέλει απεκεφαλίσθη, κατόπιν προσωπικής διαταγής του Αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σευήρου, παρ’ όλην την προσπάθειαν της θυγατρός του αυτοκράτορος  Γ α λ ή ν η ς  να μεταπείσει τον πατέρα της και να τον αποτρέψει από την φονικήν αυτήν ενέργειαν. Μένει όμως εις τον αιώνα το παράδειγμά του, παράδειγμα ανθρώπου αποδείξαντος δια της όλης ζωής του, και δια του θανάτου του, την αξίαν της αποστολικής παραγγελίας < ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ >.

Πηγή: Εόρτια Μηνύματα – Κηρύγματα επί ταις εορταίς, Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Βαλληνδρά,  Αθήνα 1964

Επιμέλεια Χρήστος Κονταξής Ιεροσπουδαστής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απρίλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Ιστορικό
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.