Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

saint SavvasΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

“ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ” (Λουκ. στ΄ 23).

Όταν ο Κύριος καθόριζε τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολιτών της βασιλείας Του, συνέδεσε τα προσόντα αυτά και τους τίτλους των πολιτών της βασιλείας Του προς υποσχέσεις και αμοιβάς τοποθετημένας εις την προοπτικήν της αιωνιότητος. Κάθε ένα από τους μακαρισμούς του ο Κύριος τον συνάπτει με μίαν υπόσχεσιν και με μίαν αμοιβήν. Και, όπως ηκούσαμεν εις την αναγνωσθείσαν Ευαγγελικήν περικοπήν, μακαρίζονται οι ταπεινοί, οι ελεήμονες, οι αγνοί, εν γένει οι ενάρετοι άνθρωποι, και τοποθετείται παραλλήλως προς μίαν εκάστην από τας αρετάς ταύτας και με μίαν αμοιβήν παρά Θεού: <ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών>, <ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήν>, <ότι αυτοί ελεηθήσονται> κ.ο.κ. Συνοψίζων δε ο Κύριος δε αυτάς τας υποσχέσεις περί των αμοιβών των επιφυλασσομένων εις τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, είπε την επιγραμματικήν αυτήν φράσιν, με την οποίαν ετελείωσεν η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου: < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >. Ας εμβαθύνωμεν εις το νόημά της.

  1. 1. Αυταί αι αμοιβαί και υποσχέσεις, συνδεδυασμέναι με τας αρετάς αι οποίαι καθορίζονται ως τίτλοι και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολιτών της βασιλείας των ουρανών, είλκυσαν και ενίσχυσαν πολλούς εις την πραγμάτωσιν των αρετών και την κατόρθωσιν της αγιότητος. Εάν δε σήμερον εορτάζομεν μίαν προσωπικότητα ηγιασμένην, τον Σάββαν τον Όσιον, και εάν έχωμεν νέφος μαρτύρων και αγίων και θριαμβεύουσαν εκκλησίαν εν ουρανοίς, και εάν έχωμεν επί γης στρατευομένην εκκλησίαν, πλήθος δηλαδή αγωνιζομένων και στρατευομένων χριστιανών, προσπαθούντων να καταρτισθούν και να μορφωθούν πνευματικώς, και να παρουσιάσουν εμπράκτως εις τον βίον τας αρετάς και τους χαρακτήρας των πολιτών της βασιλείας των ουρανών, άς μη αγνοώμεν ότι, όχι ολίγον, συνετέλεσαν αι αμοιβαί αυταί και αι υποσχέσεις αι υπο του Κυρίου τοποθετημέναι εις την προοπτικήν της αιωνιότητος. Ηθέλησαν μερικοί να είπουν, ότι χάνει κάπως την αξίαν της η αρετή και ο αγών του χριστιανού, όταν γίνεται μα την συσχέτισιν αυτή προς τας επιφυλασσομένας αμοιβάς, ή αντιθέτως προς τας τιμωρίας, τας οποίας συνεπάγεται η αμαρτία. Ηθέλησαν να είπουν, ότι θα ήτο τελειότης, εάν έκανε κανείς <το καλόν δια το καλόν>, εάν εγίνετο ενάρετος, μόνον εξ αγάπης και εκτιμήσεως προς την αρετήν, εάν ηκολούθει τον δρόμον της αγιότητος, μόνον διότι πιστεύει ότι αυτός είναι η ανωτέρα γραμμή του βίου, αδιαφορών προς πάσαν συνάρτησιν επιφυλασσομένων αμοιβών ή τιμωριών. Εάν το έλεγον αυτό εκείνοι, οι οποίοι έφθασαν εις αυτήν την τελειότητα, έγιναν πλέον ενάρετοι, και ζουν την ανωτέρα ζωήν της αγιότητος, εξ αγάπης προς τον Θεόν και εξ αφοσιώσεως προς τον νόμον Του και το θέλημά Του, χωρίς να υπολογίζουν τίποτε άλλο, το πράγμα θα ήτο όντος μία έκφρασις τελειοτέρας αντιμετωπίσεως  των ηθικολογικών ζητημάτων. Θα ήτο έκφρασις μίας πραγματικής τελειότητος. Αλλά συνήθως ακούομεν τοιαύτας μεμψιμοιρίας από εκείνους, οι οποίοι δεν ηθέλησαν να γνωρίσουν τον κόπον του χριστιανικού αγώνος, την προσπάθειαν η οποία απαιτείται διά να γίνει κανείς ενάρετος, τον πόλεμον ο οποίος θα χρειασθεί δια να πολεμηθούν αμαρτίαι και πάθη. Και εύκολα τότε, έξω από τον στίβον, έξω από τον αγώνα, φιλολογούντες, ομιλούν και αποφαίνονται, ότι δεν χρειάζονται αμοιβαί και υποσχέσεις, διότι δήθεν παραβλάπτουν την αξίαν της αρετής τοιαύται συναρτήσεις και συνδυασμοί.     Αλλά είμεθα άνθρωποι. Και ως άνθρωποι, περιβεβλημένοι την ανθρωπίνην αδυναμίαν, έχομεν ανάγκη και από άλλα κίνητρα, τα οποία θα τα αισθανθώμεν περισσότερον και θα μας ενισχύσουν αποτελεσματικώς εις την ζωήν της αρετής και της αγιότητος. Η φωνή του Θεού, ο νόμος του Κυρίου ο γραπτός, το συγκεκριμένον και εκπεφρασμένον θέλημα του Θεού οφείλει βεβαίως να είναι δια τον χριστιανόν το πρώτιστον κίνητρον προς την αρετήν και την αγιότητα. Και η αγάπη προς τον Θεόν Πατέρα και η ευγνωμοσύνη προς τον Ύψιστον ευεργέτην μας θα έπρεπε να είναι το απόλυτον κίνητρον, δια να μένωμεν μακράν από την  < εὐπερίστατον ἁμαρτίαν > (Εβρ. ιβ΄ 1). Εφ΄όσον όμως η αμαρτία είναι < εὐπερίστατος >, δηλαδή είναι εύκολος εις πάσαν περίπτωσιν, και εφ΄όσον < ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ· > (Γεν. η΄ 21), και αφού φέρομεν εντός ημών ακόμη το < παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ > (Κολ. γ΄ 9) και αισθανόμεθα πολλάκις την πίεσίν του τόσον , ώστε να είναι δυσκολώτερον το καθήκον και η συμόρφωσις προς το θείον θέλημα και ευκολότερος ο δρόμος προς την αθέτησιν του καθήκοντος και προς την αμαρτίαν, παρίσταται ανάγκη και άλλων ελατηρίων, δια να μας ωθούν εις την αρετήν. Δια τούτο ο Πάνσοφος Παιδαγωγός, ο Πλάστης του ανθρώπου, ο γνωρίζων περισσότερον από οιονδήποτε σοφόν την ψυχολογίαν του πλάσματός του δεν εθεώρησε περιττόν να συνάψει τας απαιτήσεις του προς υποσχέσεις και αμοιβάς.  Αλλά περί ποίον υποσχέσεων πρόκειται και περί ποίον αμοιβών ή δυσαρέστων συνεπειών; Πρόκειται περί πραγμάτων περί των οποίων η πίστις θα μας πληροφορήσει. Πρόκειται δηλαδή περί πραγμάτων που έχουν πνευματικόν χαρακτήρα, και επομένως και το να πιστεύει κανείς εις τας αμοιβάς ή τας τιμωρίας τας τοποθετημένας εις την προοπτικήν της αιωνιότητος, και αυτό τούτο είναι αρετή. Όχι μόνον δεν μειώνει την αξίαν της αρετής, αλλά είναι ένα πλαίσιον της όλης αρετής, πλαίσιον πνευματικότητος, πλαίσιον πίστεως, απαραιτήτου δηλαδή παράγοντος δια να υπάρξει αρετή και αγιότης. Διότι αν δεν υπάρχει πίστις <ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων>, τότε, και αν υπάρξει εκ μέρους των ανθρώπων κάποιο δείγμα καλής διαθέσεως και καλοσύνης, ολοκληρωμένη όμως αρετή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει.
  2. < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >. Άλλοι, αντιστρέφοντες τον λόγον, παραπονούνται ότι, όταν ο Χριστός και η χριστιανική πίστις υπόσχεται αμοιβάς, στρέφει την σκέψιν του ανθρώπου εις τον ουρανόν. Αδιαφορεί δήθεν δια την επίγειον ζωήν. Δεν θέτει εις τον άνθρωπον κίνητρα τα οποία να έχουν άμεσον την χρησιμότητά των και αμέσως τας συνεπείας των, αλλά μας παραπέμπει εις την ουράνιον ζωήν, και τρόπον τινά θέλει να μας κάμει μή προσγειωμένους, αλλά αιθεροβατούντας και ξένους προς την πραγματικότητα.                                        Και ηθέλησαν πράγματι να κατηγορήσουν την χριστιανικήν ζωήν ως απόκοσμον, ως αποξενωμένην της πραγματικότητος και ως μίαν νοσταλγίαν του ουρανού και μονον.                              Αλλ΄όταν ο Κύριος ομιλεί κατ΄αυτόν τον τρόπον: < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >, το πράττει, δια να στρέψει βεβαίως την προσοχήν μας εις τον ουρανόν, αλλ΄όχι δια να απομακρύνει την σκέψιν μας από την παρούσαν ζωήν. Είναι δε άριστος αυτός ο συνδυασμός, τον οποίον επιτυγχάνει η σοφία του Θεού, όταν καλεί τον άνθρωπον να σκέπτεται τον ουρανόν, δια να εμπνέεται από κάτι το ανώτερον και ουράνιον, και να έχει αυτό ως φως, το οποίο θα του φωτίζει τον δρόμον, και ως γραμμήν και κατεύθυνσιν και πορείαν εις τον βίον του.  Ο εορταζόμενος  Άγιος  Σάββας  ήτο βεβαίως ουρανοπολίτης, ήτο βεβαίως άνθρωπος του οποίου η καρδία είχε προσανατολισθεί προς τον ουρανόν. Και ο ιερός υμνογράφος του χαρακτηριστικώτατα (εις τους αίνους) σήμερον τον εχαρακτήρισεν ως <υπερόπτην των κάτω και παρεπίδημον, ως εραστήν των ανω και ερημοπολίτην>. Αλλά το νόημα των εγκωμίων αυτών είναι ότι ο Άγιος Σάββας, όπως και πάντες άγιοι, είχον εις την ζωήν των ιδανικά. Και όταν σκέπτονται τον ουρανόν, τον σκέπτονται διότι εκεί είναι τοποθετημένα τα ιδανικά των. Και τα ιδανικά αυτά κατόπιν γίνονται αιτία πολλής ωφελείας και πολλών ευχαρίστων συνεπειών εις την παρούσαν ζωήν. Είναι δε γνωστόν ότι ο άγιος Σάββας παρουσίασε μίαν κοινωνικήν δραστηριότητα αξίαν πολλής προσοχής. Ο άνθρωπος αυτός ο ουρανοπολίτης και ερημοπολίτης, ο άνθρωπος με το φρόνημα το ουράνιον και τα ιδανικά τα ανώτερα, εκινητοποιείτο εις μίαν φράσιν υπέρ της κοινωνίας αξίαν πολλής προσοχής, εις προστασίαν και πρόνοιαν υπέρ του πάσχοντος λαού θαυμαστήν και ευρυτάτην.                                                                       Οι άνθρωποι, αγαπητοί, οι <συγκύπτοντες> προς την γήν, οι σκεπτόμενοι τα κάτω, τα ταπεινά και τα εφάμαρτα πολλάκις, οι προσκολλημένοι εις την ύλην και μόνον, και εις την αμαρτίαν όχι σπανίως, αυτοί δεν έχουν ανατάσεις πνευματικάς και είναι ανίκανοι δια κάτι το ανώτερον. Διάγουν ζωήν με πολλάς κατωτερότητας και μικρότητας. Όλως αντιθέτως οι ανθρωποι, που σκέπτονται τον Θεόν, που ατενίζουν εις τον ουρανόν, που έχουν ιδανικά, τα ιδανικά της χριστιανικής πίστεως, είναι εκείνοι, οι οποίοι ακολουθούν την γραμμήν της ανωτερότητος, αλλά και γίνονται παράγοντες δημιουργίας ενός φρονήματος ανωτερότητας εις το περιβάλλον των και εις την κοινωνίαν.                                                                                                               Και εις αυτάς τας σκέψεις οδηγεί η επιγραμματική φράσις του Κυρίου < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >. Άς θελήσωμεν να στρέψωμεν και ημείς, αδελφοί, τον νου προς τα άνω. Άνω σχώμεν τας καρδίας. Δια να υπάρχει μόνιμος ο προσανατολισμός μας προς τα υψηλά και ανώτερα. Τότε, τίποτε το αμαρτωλόν και μάταιον δεν θα ελκύει την καρδίαν μας. Αλλά θα την ελκύει ο Θεός και η αρετή και η αγιότης και η γραμμή εκείνη, την οποίαν ηκολούθησεν και ο εορταζόμενος άγιος Σάββας.

Πηγή: Εόρτια Μηνύματα – Κηρύγματα επι ταις εορταίς, Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Βαλληνδρά, Αθήνα 1964

Επιμέλεια Χρίστος Κονταξής Ιεροσπουδαστής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Ιστορικό
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.