Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ – 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

Mitropolitis NIKODIMOSΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων (Λουκ. κα΄ 16).

Το μαρτύριον είναι πάντοτε σκληρόν και οδυνηρόν. Αλλ΄ όταν ένας γονεύς οδηγεί το τέκνον του εις το μαρτύριον, είναι ομολογουμένως το πράγμα φρικιαστικόν και αποτρόπαιον. Προείπεν εν τούτοις ο Κύριος, ότι θα υπάρξουν και τοιαύται περιπτώσεις. <Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου>             (Λουκ. κα 16-17). Και ακριβώς, η περίπτωσις της σήμερον εορταζομένης Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών. Διότι την αγίαν όχι μόνον κατήγειλε και παρέδωκεν εις τας Ρωμαικάς αρχάς ο ίδιος ο φανατικός ειδωλολάτρης πατέρας της, αλλά και την εθανάτωσε, διά σφαγής, με τα χέρια του.

  1. Είναι πολύ λυπηρόν να γίνονται <ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ>(Ματθ. ι΄ 36), ιδίως μάλιστα, όταν η έχθρα και το μίσος έχει ως μόνον λόγον το ότι κάποιο μέλος της οικογενείας θρησκεύει και ζει ζωήν ενάρετον και σεμνήν. Αλλ΄είναι τόση δυστυχώς η δύναμις του πάθους, ώστε, όταν κυριεύσει τον άνθρωπον, τον τυφλώνει κυριολεκτικώς και τον κάνει να είναι ικανός και δια χειρότερον έγκλημα. Εμπρός εις το πάθος του φανατισμού ο πατέρας της αγίας Βαρβάρας παραβλέπει τους φυσικότατους δεσμούς και τα ιερότερα αιτήματα. Λησμονεί ότι είναι πατέρας. Σκληρύνεται τόσον, ώστε απλώνει φονικό χέρι επάνω στο παιδί του. Υποχωρεί και το φίλτρον και η στοργή. Τον διευθύνει το πάθος, και μόνον αυτό. Και δεν είναι ο μόνος. Αναρίθμητοι περιπτώσεις υπάρχουν, κατά τας οποίας, εξ αιτίας κάποιου πάθους, διεπράχθησαν τα μεγαλύτερα κακά. Ο φιλάργυρος και ο πλεονέκτης καταντά εις το τέλος να γίνει ασυνείδητος. Ο φθονερός γίνεται συκοφάντης  και ραδιούργος. Ο υποχείριος εις το πάθος του θυμού φθάνει συνήθως εις τα άκρα, μη αποκλειομένου και του εγκλήματος. Ο μέθυσος γίνεται λιποτάκτης των οικογενειακών του υποχρεώσεων. Ο χαρτοπαίχτης εξανεμίζει την περιουσίαν του. Ο έκδοτος εις την ακολασίαν και την ανηθικότητα κατασπιλώνει και απεμπολεί ατομικήν και οικογενειακήν τιμήν. Ο φανατικός οπαδός ανατρεπτικών θεωριών προδίδει και την πατρίδα και πάντα τα ιερά και τα όσια. Πόσον, λοιπόν, πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος, να μη υποδουλωθεί σε κανένα πάθος, να μένει ελεύθερος από την κυριαρχίαν των παθών του, διότι, υπο το κράτος αυτών, μπορεί εις μίαν στιγμήν να τα παίξει όλα και να αγνοήσει και αξιοπρέπειαν και μόρφωσιν και κοινωνικήν θέσιν, και τιμήν και υπόληψιν, και οικογένειαν και πατρίδα και πίστιν και τα πάντα. Είναι ικανόν και ένα μόνον πάθος, όταν μείνει αχαλίνωτον, να εξωθήσει τον άνθρωπον εις όλα τα κακά. Και όσα κακά και εγκληματικά συμβαίνουν εις τας οικογενείας και τας κοινωνίας, έχουν ως γενεσιουργόν αίτιον κάποιο πάθος. Δεν είναι μεμονωμένη η περίπτωσις του ανοσιουργήματος που διέπραξεν ο πατήρ της Αγίας Βαρβάρας.
  2. Είναι όμως ενδιαφέρουσα η αντιμετώπισίς του από την αγίαν, την θυγατέρα του. εάν εκείνος συνέπτιξε το πατρικόν φίλτρον και επρωτοστάτησεν εις τα μαρτύρια και τον θάνατον της θυγατρός του, ιδού τώρα και η αγία χειραφετείται από την κηδεμονίαν και την εξουσίαν του. τον αγαπούσε πολύ τον πατέρα της, εφ΄όσον μαλιστα ήτο ορφανή από μητέρα. Εγνώριζεν όμως ως χριστιανή τον λόγον του Κυρίου <ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος> (Ματθ. ι΄ 37). Πολύ θα ήθελε να τον υπακούει πάντοτε, κατά την εντολή του Θεού <Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα> (Κολ. γ΄20). Εγνώριζεν όμως ότι η εντολή αυτή περιλαμβάνει και τούτον τον απαραίτητον όρον, ως ρητήν προϋπόθεσιν <τα τέκνα υπακούετε τοις γονεύσιν υμών εν Κυρίω> (Εφεσίους ι΄1). Και όταν η προϋπόθεσις αυτή δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αντιθέτως αξίωσις να μη ακολουθούν τα τέκνα το <εν Κυρίω> ως σταθερόν προσανατολισμόν της ζωής των, τότε ισχύει άλλη εντολή, η λέγουσα ότι <πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις> (Πράξ. ε΄29).  Ο σεβασμός δηλαδή προς πάντας τους ανωτέρους και η συμμόρφωσις προς τας εντολάς και τας αξιώσεις των έχει θέσιν, όταν δε δημιουργεί ζητήματα συνειδήσεως. Όταν όμως άπτεται της συνειδήσεώς μας η οιαδήποτε απαίτησις , τότε είμαθα ελεύθεροι και αδέσμευτοι να ενεργήσωμεν κατά συνείδησιν, αδιαφορούντες δια το κύρος και την προέλευσιν άλλων αντιθέτων εντολών, και αιρόμενοι υπεράνω φυσικών και συναισθηματικών δεσμών και συμφερόντων και ποικίλων άλλων παραγόντων.  Αγαπητοί. Εις την πρώτην περίπτωσιν ο εγκληματικός πατέρας παραμερίζει φυσικούς και ηθικούς δεσμούς χάριν του πάθους του. εις την δευτέραν περίπτωσιν η ευσεβείς κόρη αγνοεί αισθηματολογίας και συμβατικότητας χάριν του θελήματος του Θεού. Οι μιμούμενοι τον πρώτον είναι ανάξιοι και κατώτεροι άνθρωποι, ενεργούμενα των παθών των. Οι ακολουθούντες το παράδειγμα της Αγίας είναι προσωπικότητες και χαρακτήρες αξιοσέβαστοι. Είθε οι σημερινοί εορτασταί της αγίας να αποδειχθώμεν δια των πραγμάτων ως <ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας> (Ρωμ. ς, 18) και ως <τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες> (αυτόθι. ιβ, 11). Θα είμεθα ευτυχείς, εάν θυσιάζωμεν και νεκρώνωμεν παν πάθος, δια να μένωμεν πιστοί εις το θέλημα του Θεού.

Πηγή: Εόρτια Μηνύματα – Κηρύγματα επι ταις εορταίς, Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Βαλληνδρά, Αθήνα 1964

Επιμέλεια Χρήστος Κονταξής Ιεροσπουδαστής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ιστορικό
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.