Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

 «Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Β΄ Τιμόθ.  Α΄ 8).

Νεαρός, νεαρώτατος ο σήμερον εορταζόμενος σεπτός Ιερομάρτυς Ελευθέριος διήλθε αλληλοδιαδόχως τους τρείς βαθμούς της ιεροσύνης και έφθασε μέχρι του μαρτυρίου. Όταν οι νεαροί συνομήλικοί του εξακολουθούν ακόμα να παίζουν, ο Ελευθέριος εγίνετο διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού. Και όταν οι άλλοι έφηβοι ήρχιζον τας νεανικάς των παρεκτροπάς, αυτός εγίνετο ιερεύς, άξιος του βαθμού του «πρεσβυτέρου», παρά το νεαρόν της ηλικίας του. Όταν δε μόλις εισήρχετο εις την ανδρικήν ηλικίαν, έγινεν επίσκοπος εις κάποιαν επαρχίαν του Ιλλυρικού. Και ειργάσθη εκεί με ζήλον και αυταπάρνησιν, κηρύττων τον Χριστόν και το θείον Αυτού Ευαγγέλιον, παρ΄όλας τας αντιδράσεις και τας απειλάς των πολεμίων του χριστιανικού κηρύγματος. Continue reading

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου.

«Ο γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθεία»  (Εφεσίους ε΄ 9).    

Ζώσα ενσάρκωσις των καρπών τούτων του Αγίου Πνεύματος υπήρξεν ο σήμερον εορταζόμενος θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων. Ποιμήν προβάτων το επάγγελμα. Σεπτός γόνος της αγροτικής Τριμυθούντος, η οποία ηυτύχησε κατόπιν να έχει τούτον ποιμένα και επίσκοπον αυτής. Προσωπικότης χαρακτηριστική μεταξύ των αγίων του Θεού. Δια του ζήλου και της ευσεβείας του, και έτι μάλλον, δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος κατόρθωσε να παρουσιάσει αγιότατον βίον και καρποφορωτάτην εκκλησιαστικήν διακονίαν. Και να αποδείξει δια των πραγμάτων, οποίαν εφαρμογήν έχει εν τω προσώπω του ο λόγος του Απ. Παύλου, ότι <ο καρπός του Πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία>.  Continue reading

Γιατί ο Άγιος Αμβρόσιος είναι προστάτης της δικαιοσύνης

mnbv765Ο Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία και νομικά. Ασκούσε το επάγγελμα του δικαστή.

Λόγω της ακεραιότητας του χαρακτήρα του, με διαταγή του Ουαλεντιανού Α’, πήρε όλους τους ιερατικούς τίτλους και χειροτονήθηκε απ’ ευθείας Επίσκοπος Μεδιολάνων.

Είναι αυτός που μετέπειτα απαγόρευσε την είσοδο στο ναό, στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, λόγω του ότι αυτός είχε καταστείλει αιματηρά τη στάση της Θεσσαλονίκης .

Continue reading

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

qrt68548Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

«ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ» (Λουκ. στ΄ 23).

Όταν ο Κύριος καθόριζε τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολιτών της βασιλείας Του, συνέδεσε τα προσόντα αυτά και τους τίτλους των πολιτών της βασιλείας Του προς υποσχέσεις και αμοιβάς τοποθετημένας εις την προοπτικήν της αιωνιότητος. Κάθε ένα από τους μακαρισμούς του ο Κύριος τον συνάπτει με μίαν υπόσχεσιν και με μίαν αμοιβήν. Και, όπως ηκούσαμεν εις την αναγνωσθείσαν Ευαγγελικήν περικοπήν, μακαρίζονται οι ταπεινοί, οι ελεήμονες, οι αγνοί, εν γένει οι ενάρετοι άνθρωποι, και τοποθετείται παραλλήλως προς μίαν εκάστην από τας αρετάς ταύτας και με μίαν αμοιβήν παρά Θεού: <ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών>, <ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήν>, <ότι αυτοί ελεηθήσονται> κ.ο.κ. Συνοψίζων δε ο Κύριος δε αυτάς τας υποσχέσεις περί των αμοιβών των επιφυλασσομένων εις τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, είπε την επιγραμματικήν αυτήν φράσιν, με την οποίαν ετελείωσεν η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου: < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >. Ας εμβαθύνωμεν εις το νόημά της. Continue reading

Ευρήκαμεν !!! Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ

iytxzfdyre7w“Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν” (Ιω. ά, 42)

Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις μεγάλαι. Πολλαί εξ΄αυτών υπήρξαν ευεργετικώταται δια την ανθρωπότητα και εχάρισαν εις αυτήν χαράν μεγάλην. Καμία όμως αποκάλυψις δεν υπήρξε τόσον σπουδαία, όσον εκείνη του σήμερον εορταζομένου Αποστόλου Ανδρέου, την οποίαν πλήρης χαράς διεκήρυξε με τας λέξεις “ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”. Ήτο τόσον σπουδαία η αποκάλυψις αυτή, ώστε ο Ανδρέας ξεπερνά ομολογουμένως , εις βαθμόν ασύγκριτον, τον αρχαίον εκείνον σοφόν, ο οποίος, ύστερα από μίαν αποκάλυψιν φυσικήν, εφώναζε, πλήρης χαράς, εις τους δρόμους,      “εύρηκα, εύρηκα”. <Ευρήκαμεν> λέγει και ο Ανδρέας. “Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”. Αλλά ας εμβαθύνωμεν, αγαπητοί, εις το νόημα της διακηρύξεως αυτής του εορταζομένου Αποστόλου. Continue reading

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΒΟΣ-ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ 25 ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ

hgfw565qeqyew8rirtΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.

“Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ”, (Φιλιπ. δ΄ 3)

Είναι αξιοθαύμαστος η γενναιότης και η ανδρεία, με την οποίαν αντιμετώπισε το μαρτύριον και τον θάνατον η εορταζομένη Αγία Αικατερίνη. Νεαρά κόρη, αδύνατος ύπαρξις, παρουσιάζεται με ηρωισμόν αυνήθη δια το φύλον και την ηλικίαν της. Πού οφείλεται το γεγονός τούτο; Ιδού η απάντησις, κατά τον Απ. Παύλο: <πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ>. Ας εμβαθύνωμεν εις το γεγονός και εις την εξήγησίν του. Διότι έχει πάντοτε τας αναλογίας του και την εφαρμογήν του εις την ζωήν μας. Continue reading

Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ

xrisostomos-654x1024«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἑβρ. ιγ΄ 7).

  1. Ο κατ΄εξοχήν ιεροκήρυξ, ο βασιλεύς του άμβωνος είναι ο σήμερον εορταζόμενος άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν του απεδώθη επί ματαίω ο εκφραστικότατος και χαρακτηριστικός τίτλος < Χρυσόστομος>. Οι άμβωνες της Αντιοχείας και της Κωνσταντινουπόλεως αντηχούν ανα τους αιώνας τα κηρύγματά του, κηρύγματα βαθυστόχαστα, εποικοδομητικά, εκφραστικότατα, τα οποία προυκάλουν τοιαύτην εντύπωσιν, ώστε οι ακροαταί έλεγον, ότι χρυσός ρέει εκ των χειλέων του Ιωάννου. Χρυσά ρείθρα ανέβλυζον εκ του στόματός του, και Χρυσόστομον τον απεκάλεσεν ευλόγως ο λαός και η Εκκλησία.

Continue reading

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΛΕΗΜΟΝΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

987_9785_jhgdj_87648ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα» (Α’ Κορ. ιβ’ 31)

Είναι γνωστή η διάθεσις των ανθρώπων να εξασφαλίζουν δια τον εαυτόν τους τα καλύτερα εξ όλων των αγαθών. Επί της γραμμής αυτής, την οποίαν εκ φύσεως ακoλουθούν οι άνθρωποι, ο απόστολος Παύλος ετοποθέτησε μίαν προτροπήν αναφερομένην εις πνευματικόν ζήτημα «ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα». Να αναπτύσσετε ζήλον, λέγει, και να επιδιώκετε τα καλύτερα και τα ωφελιμότερα εκ των χαρισμάτων. Και η αγία μας Εκκλησία σήμερα άριστα δύναται να επαναλάβει την προτροπήν ταύτην του θείου Αποστόλου, επί τη εορτή του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος, του μεγάλου αυτού Ιεράρχου της Αλεξανδρείας, όστις εφήρμοσεν εμπράκτως την γραμμήν αυτήν, την οποίαν ο θείος Παύλος χαράσσει. Πράγματι, εζήλωσε τα χαρίσματα τα κρείττονα. Εις ολόκληρον την σταδιοδρομία που επεδίωξε χαρίσματα ουράνια. Και διεκρίθη εξαιρέτως με το χάρισμα της ελεημοσύνης και της αγαθοεργίας, εξ ου και «ελεήμων» κατ’ εξοχήν ονομάσθη, έθεσε δε το ψυχικόν αυτού χάρισμα τούτο εις την υπηρεσίαν και προς ωφέλειαν της κοινωνίας. Είναι διδακτικόν το παράδειγμά του και επίκαιρος, επί τη εορτή του, η εμβάθυνσις εις την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου «ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα». Continue reading

Η ΚΑΛΗ ΣΤΡΑΤΕΙΑ. Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.Εις τον μεγαλομάρτυρα ΜΗΝΑΝ 11 Νοεμβρίου

jgfdu76537ghfhg97697jhljbnnbΣυνήθροισεν ημάς σήμερον εις εορτήν και πανήγυριν η ιερά μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Μηνά. Στρατιώτης ηρωικός. Προσωπικότης γενναία και αγωνιστική. Υπέρμαχος της αληθείας μέχρι θανάτου. Ξένος προς συμβιβασμούς και ελαστικότητα συνειδήσεως – ιδού τα κύρια γνωρίσματα του εορταζομένου μάρτυρος. Και είναι τόσον διδακτικά. Continue reading

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΚΟΣΜΑΝ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΝ Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

36dhgdj67687jkk987xbn60uyr589ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ 

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.»   (Ματθ. ι’ 8) 

Όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητές Του προς επιτέλεσιν του έργου των, τους εφοδίασε με χαρίσματα εξαίρετα και τους παρήγγειλεν «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε». Είναι άξιον προσοχής ότι συνώδευσεν ο Κύριος τα χαρίσματα τα μεγάλα ταύτα, δια των οποίων εφοδίασε τους  Αποστόλους, με την εντολήν: «δωρεὰν ἐλάβετε,δωρεὰν δότε». Καθ’ όν χρόνον δηλ. θα κάνετε χρήσιν των χαρισμάτων, να ενθυμήσθε ότι δωρεάν ελάβετε ταύτα και δωρεάν πρέπει να τα μεταδίδετε. Και ετήρησαν οι Απόστολοι την εντολήν αυτήν του Κυρίου. Αλλά την ετήρησαν και οι σήμερον εορταζόμενοι άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι ηξιώθησαν να λάβουν παρά Κυρίου «χαρίσματα ἰαμάτων» και παρείχον τας θαυματουργίας των κατά την παραγγελίαν του Κυρίου «δωρεὰν ἐλάβετε». 

Δεν αντιλαμβάνεται συνήθως ο κόσμος, μάλιστα ο σημερινός,  την γλώσσαν ταύτην. «Δωρεὰν δότε». Είναι λέξεις ακατανόητοι δια τους πολλούς. Όμως, όπως ο Κύριος ετοποθέτησε το θέμα, είναι ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτον.  Continue reading

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ιστορικό

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.