Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Οι τελευταίες εντολές που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του

e55f5b8c13c6db4f63bdaac99c95cb1b_LΣτην τελευταία ομιλία προς τους μαθητές Του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έδωσε τις τελευταίες εντολές Του.

1) Να μη ταράζεσθε από την επίθεση της αμαρτίας και του διαβόλου.

Ο Κύριος ενισχύει κάθε αγωνιζόμενο πιστό για να μη ταράζεται από τις επιθέσεις της αμαρτίας, όπως στήριξε στοργικά τους μαθητές Του για να μην ταραχθούν και φοβηθούν απ’ όσο θα συνέβαιναν κατά το πάθος Του (Ιωάννου ιδ 1, 27).

Απόδειξη αποτελούν οι λόγοι Του στον απόστολο Πέτρο που επιβεβαίωσε ότι προσευχήθηκε γι’ αυτόν να μη χαθεί η πίστη του την ώρα του πειρασμού (Λουκά κβ 31-32).

2) Σας δίνω την ειρήνη μου.

Αποχαιρετώντας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους μαθητές Του στον μυστικό δείπνο τους έδωσε την ειρήνη Του (Ιωάννου ιδ 27). Το ίδιο έπραξε και μετά την ανάσταση Του.

3) Εμπιστευθείτε τον Θεό και Μένα.

Ο Κύριος μας ζητεί από τους μαθητές Του να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα, στην αγάπη Του, στην αγαθότητα Του, στην παντοδυναμία Του, στην πρόνοια για τα δημιουργήματά Του, να έχουν εμπιστοσύνη και στον Ίδιο με τους λόγους Του «Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε» (Ιωάννου ιδ 1).

4) Μείνετε ενωμένοι μαζί Μου για να είμαι ενωμένος μαζί σας. Continue reading

Η Παραβολή του Καλού Σαμαρείτου.Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

cebf-cebaceb1cebbcebfcf83-cf83ceb1cebcceb1cf81ceb5ceb9cf84ceb7cf83-ceb25

‘’ Τις εστί μου πλησίον; ‘’

Στην σημερινήν κοινωνίαν δεν αισθάνονται πολύ κοντά οι άνθρωποι μεταξύ των. Συγκροτούμεν ‘’κοινωνίαν ‘’ χωρίς να έχωμεν ουσιαστικήν κοινωνίαν. Μόνον συμβατικάς σχέσεις διατηρούμεν , χωρίς κοινωνίαν αγάπης. Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου ελέχθη υπο του Κυρίου εις απάντησιν ερωτήματος κάποιου νομικού: ‘’τις εστί μου πλησίον;’’. Ποιόν δηλαδή μπορώ να οφείλω να τον θεωρώ ‘’πλησίων’’ και να του προσφέρω αγάπην;. Ερώτημα που ενδιαφέρει και ημάς. Ας το εξετάσωμεν, κατά το Ευαγγέλιον.

  1. Έθεσε την ερώτησιν ο άνθρωπος εκείνος, όταν ο Χριστός του υπέδειξε την μεγάλην εντολήν του νόμου του Θεού (Π. Διαθήκη) ‘’αγαπήσεις…. και τον πλησίον σου ως σεαυτών’’ Αυτή η εντολή υπονοεί ασφαλώς ότι πρωτίστως αγαπώμεν τον εαυτόν μας. Και καλούμεθα να εξισώνωμεν και τους άλλους με τον εαυτόν μας. Να μη ενδιαφερώμεθα μόνον δια τον εαυτών μας, αλλ΄εξ ίσου και δια τους άλλους που είναι γύρο μας. Αλλά δυστυχώς εξαντλούμεν τα ενδιαφέροντά μας εις τον εαυτών μας. ‘’Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλ΄ εκτρέφει και θάλπει αυτήν’’ (Εφ. έ, 29).        Continue reading

Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Ομιλία εις την εορτή του Ευαγγελιστού Λουκά

Mitropolitis NIKODIMOS«Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός» (Κολ, ζ 4)

Έναν εκ των ιερών Ευαγγελιστών εορτάζομεν σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Ο Λουκάς, ο συγγραφεύς του τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, ο συνοδός του Αποστόλου Παύλου, ο προσφιλής και αγαπητός εις αυτόν, εορτάζεται σήμερον. Ηκούσαμεν δε εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα πώς τον τιτλοφορεί ο Παύλος. Τον ονομάζει «αγαπητόν»: «ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός». Ο Παύλος δεν έσπευδε να απονέμη τίτλους και φιλοφρονήσεις. Χωρίς λόγον και περιεχόμενον ο Παύλος δεν θα απηύθυνε και εις τον Λουκάν το χαρακτηριστικόν επίθετον «αγαπητός». Ήτο πράγματι αγαπητός εις τον Παύλον και υπήρχον λόγοι σπουδαίοι, οι οποίοι τον κατέστησαν αγαπητόν. Κατέκτησε την αγάπην του Παύλου, την εκέρδησε με την όλην του προς αυτόν συμπεριφορά. Ας ίδομεν μερικάς λεπτομερείας Continue reading

Κυριακή Δ Λουκά (Σπορέως) Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου.

M.P.Nikodimos«Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη;»

Γνωστήν εικόνα της αγροτικής ζωής διηγείται η παραβολή του ι. ευαγγελίου σήμερον. Ομιλεί δια τον σπείροντα γεωργόν, όστις  «ἐξῆλθεν τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ».

Κατά την παραβολήν, μέρος του σπόρου «ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν καὶ κατεπατήθη…», άλλο έπεσεν εις έδαφως πετρώδες, «καὶ φυὲν ἐξηράνθη» άλλο «ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό» και άλλο έπεσεν ευτυχώς εις εύφορον τόπον, «γῆν ἀγαθήν», και εκαρποφόρησε πλουσίως.

Πέραν όμως των γνωστών τούτων περιστατικών της σποράς των αγρών ενδιαφέρει το βαθύτερον νόημα της παραβολής. «τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη;», ηρώτησαν οι μαθητές. Και ο Κύριος το εξήγησεν. Θα το εξηγήσει και ο άμβων.

  1. Κατ’ αρχήν, « ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». Τον έσπειρε πρωτίστως ο Χριστός και έπειτα οι Απόστολοι. Και εξακολουθεί να σπείρεται υπο της Εκκλησίας δια του κηρύγματος.

Ερωτάται δε, ποία είναι η επιδεκτικότης, η καλλιέργεια και η καρποφορία του αγρού της ψυχής ενός εκάστου εκ των ακροατών; Είμεθα «Θεοῦ γεώργιον». Και ο επουράνιος Πατήρ «ὁ γεωργός ἐστι». Ζητεί δ’ εξαπαντός «λαβεἶν τους καρπούς αὐτοῦ». Η χριστιανική μας ποιότης εξαρτάται από την απόδοσιν και αύξησιν εις αρετήν και εις τα έργα της βασιλείας του Θεού. Continue reading

Ομιλία Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου εις την εορτήν του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

nikodimosΤινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ επίστευσαν, εν οις και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης(Πράξεις.ιζ 34)

Ητο το γεγονός της ημέρας η ομιλία του Αποστόλου Παύλου εις τον Άρειον Πάγον προς τους Αθηναίους. Είχε σχεδόν βραδιάσει. Και ενώ εις όλην την πόλιν των Αθηνών εγίνοντο ήδη πολλαί συζητήσεις δια την παράδοξον και πρωτάκουστον ομιλίαν του Αποστόλου, μία ευχάριστος συνάντησις αναμένει τον Παύλον. Ενώ εβάδιζε προς το κατάλυμά του, είδε μερικά πρόσωπα να τον ακολουθούν. Ήθελον να ακούσουν περισσότερα δια τον Ιησούν και την διδασκαλίαν Του. Τον πλησιάζουν και τον συνοδεύουν. Ένας εξεχώριζε μεταξύ των. Και συνεστήθη εις τον Απόστολον ως ο Διονύσιος, μέλος του Αρείου Πάγου. Ητο ο πρώτος καρπός του κηρύγματος του Θείου Αποστόλου. Αξιόλογος καρπός, ομολογουμένως. Ένας Αρεοπαγίτης εγίνετο στέλεχος της Εκκλησίας εις τας Αθήνας. Και μία αξιόλογος γυναίκα, η Δάμαρις, «και έτεροι συν αυτοίς» απετέλεσαν την πρώτην , μικράν μεν, αλλ’ εκλεκτήν χριστιανικήν ομάδα την Αθηνών. Η προσχώρησις της ομάδος αυτής εις την χριστιανικήν παράταξιν δεν ήτο μικράς σημασίας. Προσωπικότητες, όπως ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος, να εξυπνίσουν το πρωί μέσα εις την ειδωλολατρικήν ατμόσφαιραν, και το βράδυ να ευρεθούν χριστιανοί, δεν ήτο τόσον ευεξήγητον. Είναι όμως πολύ διδακτική η μεταστροφή αυτή του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ώστε επιβάλλεται να εμβαθύνομεν σήμερον εις τα αίτια αυτής. Continue reading

«Ποιός μπορεί να σωθεί;»

tanarulbogat-620x440Στο απογοητευτικό ερώτημα των Μαθητών: «Ποιός μπορεί να σωθεί;», το οποίο θέτουν με βάση την ανθρώπινη πείρα και λογική, ο Χριστός απαντά: «Αυτό είναι αδύνα­το για τους ανθρώπους· για τον Θεό όμως όλα είναι δυνα­τά».

Κάτι ανάλογο συμβαίνει γενικότερα και με την ανθρώ­πινη λογική, όταν έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλα και σο­βαρά πνευματικά ζητήματα. «Άραγε, πώς η παρουσία του Θεού μπορεί να μπει στη ζωή των ανθρώπων; Γιατί ο Θεός κάνει την πίστη τόσο δύσκολη;», διερωτάται ο άν­θρωπος μέσα στις αμφιβολίες.

Πίστη και λογική

Πίστη είναι «ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έ­λεγχος ου βλεπομένων», μας λέγει η Αγία Γραφή. Είναι η βεβαιότητα ότι υπάρχουν όλα όσα η χριστιανική μας ελ­πίδα αποκαλύπτει, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει απτά. Εί­ναι αποδοχή πραγμάτων που, ενώ δεν τα βλέπουμε, η πί­στη μας πληροφορεί ότι είναι πιο βέβαια κι απ’ όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Με αυτή την εμπιστοσύνη και υπακοή στον λόγο του Θεού ανοίγουν νέες δυνατότητες στη ζωή. Η θέληση οπλίζεται με νέα δύναμη και επιμονή, διότι στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι «ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν ρήμα». Continue reading

Ο Χριστός μάς συγχωράει τα πάντα και ζητεί να κάνομε κι εμείς το ίδιο στους αδελφούς μας ( Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου)

paravoli_talanton_030Ενδέκατη Κυριακή του Ματθαίου σήμερα, αγαπη­τοί. Ο Χριστός μιλάει στους Μαθητάς και Απο­στόλους Του για τη συγγνώμη, τη συγγνώμη που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους και οι άνθρωποι δίνουν στους συνανθρώπους των. Κι αυτό μάς το δίνει καλύτερα με μια παραβολή. Και μας λέει:

«Ήταν ένας βασιλιάς, που θέλησε να λογαριαστεί με τους φοροεισπράκτορές του. Και καθώς λογαριαζό­τανε, του έφεραν έναν φοροεισπράκτορα, που όφειλε μύ­ρια τάλαντα, —μεγάλο ποσό και υπερβολικό.— Κι ε­κείνος έπεσε στα πόδια του και τον παρεκάλεσε να τον περιμένει, γιατί ο βασιλιάς έδωσε διαταγή εν τω μεταξύ να τον κλείσουν στη φυλακή, και να πωλήσουν το παι­διά του και τη γυναίκα του και τα υποστατικά του, για να ξεπληρωθεί το χρέος. Όταν όμως είδε τον δούλο του να πέφτει στα πόδια και να τον παρακαλεί, εκείνος, αφού τον είχε καταφοβίσει, τώρα όχι μόνο δεν τον έβα­λε στη φυλακή, όχι μόνο του έδωσε περιθώρια χρόνου, αλλά του εχάρισε και το χρέος».

Αυτός είν’ ο Θεός μας, στον οποίον χρωστάμε το πάντα, και αμαρτάνομε συνεχώς, και Τον προσβάλλου­με και Τον στενοχωρούμε. Κι Εκείνος αντί να μας κλείσει στην κόλαση και στη φυλακή, αντί να μας τι­μωρήσει —το κάνει κάποιες φορές, παιδαγωγικά, βέ­βαια— τί κάνει; Μας συγχωράει, μας αγκαλιάζει, αγκαλιάζει τον ένοχο, αγκαλιάζει τον αμαρτωλό, συγχω­ράει τον φταίχτη, και δείχνει άμεση καλοσύνη και στοργή στον κάθε ανθρωπάκο, εις τρόπον ώστε να αφήνει άφωνα το σύμπαντα και κατάπληκτο τον μέγα ε­χθρό της ανθρωπότητος και εναντιούμενο στον Θεό σα­τανά.

Εμείς όμως δεν καταλαβαίνομε αυτή τη φιλανθρω­πία και την αγάπη και την καλοσύνη και τη συγγνώμη του Θεού. Και γι’ αυτό δεν μπορούμε να συγχωρέσωμε τον συνάνθρωπό μας. Το λέει στη συνέχεια η παραβολή. Continue reading

Πνεῦμα ὁ Θεός (Ἰω. δ, 5-42)

 

 

«Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν».

 

Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαραρείτιδα εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ βαρυσήμαντους ποὺ διαβάζουμε στὰ Εὐαγγέλια. Ἐδῶ ἐπικεντρώνεται τὸ βάθος καὶ ἡ οὐσία τῆς χριστιανικῆς λατρείας.

Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Σαμαρείτιδα

Ὁ Χριστὸς πηγαίνει ἀπὸ τὴν Ἰουδαία στὴ Γαλιλαία. Ἀλλὰ «ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας» (Ἰω. 4,4), ἔπρεπε ὅμως νὰ περάσει ἀπὸ τὴ Σαμάρεια, μᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ αὐτό, ὄχι γιατί ἦταν ὁ μόνος δρόμος ποὺ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει, θὰ μποροῦσε νὰ πάει καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη. Ὅμως ἔπρεπε ὁπωσδήποτε o Χριστὸς νὰ περάσει ἀπὸ τὴ Συχάρ, γιὰ νὰ συναντήσει τὴ Σαμαρείτιδα. Αὐτὸ τὸ «ἔδει», δηλαδὴ αὐτὸ τὸ «ἔπρεπε» τῆς ἀνεξιχνίαστης βουλῆς τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ ἂν σὲ μᾶς φαίνεται τυχαῖο, ἀπροσδόκητο καὶ ἀπρόοπτο, στὶς ποικίλες περιστάσεις καὶ τὰ γεγονότα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς εἶναι ἡ «μυστικὴ μέθοδος» ποὺ ὁ Θεὸς ἀκολουθεῖ, γιὰ νὰ μᾶς συναντήσει.

Ὁ Χριστὸς ἤθελε νὰ συναντήσει τὴ Σαμαρείτιδα «πλησίον τοῦ χωρίου ὅ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ» (Ἰω. 4,5), κοντὰ στὸ χωράφι ποὺ εἶχε δώσει ὁ Ἰακὼβ στὸ γιὸ του Ἰωσήφ. Οἱ Σαμαρεῖτες, μέσα στὶς αἱρετικὲς θρησκευτικές τους προτιμήσεις, ἦταν προσκολλημένοι στὶς δύο αὐτὲς βιβλικὲς μορφές, τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἰωσήφ. Ἰουδαῖοι καὶ Σαμαρεῖτες βρίσκονταν σὲ μία διαρκῆ διαμάχη καὶ ἀντιπάθεια λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν τους διαφορῶν. Αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε τὸν Χριστό, κουρασμένο ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία, νὰ καθίσει στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ καὶ νὰ περιμένει, γιὰ νὰ συναντήσει τὴ Σαμαρείτιδα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πράγματι ὁ Θεὸς μᾶς ἀναζητᾶ, ἔρχεται πάντοτε καὶ μᾶς περιμένει στὸ δικό μας χῶρο, στὶς συνθῆκες τῆς δικῆς μας ζωῆς, στὶς ἀσχολίες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά μας, στὰ γεγονότα, στὶς ἐμπειρίες καὶ τὰ βιώματα τῆς καθημερινότητάς μας. Continue reading

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2014 – ΙΑ´ Λουκά

mega deipnoΠολλοὶ  εἶναι οἱ καλεσμένοι, λίγοι ὅμως οἱ ἐκλεκτοί 

(Λουκ. ιδ´ 16-24, Ματθ. κβ´ 14)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ῎Ανθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ῎Ερχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ῾Ο πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ῎Εξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ῎Εξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

Απόδοση σε απλή γλώσσα Continue reading

Ο Ύμνος της Αγάπης

 

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται. Είτε γλώσσαι, παύσονται. Είτε γνώσις, καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γιγνώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Οταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Continue reading

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ιστορικό

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.