Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο; Τριάντα φορές μας απαντά ο Ίδιος ο Χριστός, μέσα από τα Ευαγγέλιά του

1) Ήρθα να σώσω τον κόσμο! (Ιωάννη 12:47)
2) Ήρθα εν ονόματι του Πατρός μου(Θεού)! (Ιωάννη 5:43)
3) Ήρθα για να μαρτυρήσω την αλήθεια! (Ιωάννη 18:37)
4) Ήρθα γιατί με απέστειλε ο Θεός! (Ιωάννη 7:28-29)
5) Ήρθα για να καταστρέψω τα έργα του διαβόλου! (1 Ιωάννη 3:8)
6) Ήρθα για να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια! (Λουκάς 5:32)

Continue reading

Κάποτε πλησίασε τον Χριστό ένας πλούσιος νέος.

 
Ομιλία στην Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ (25/11) υπό του Αρχιμ. π Καλλινίκου Νικολάου Ιεροκήρυκος της Μητροπόλεώς μας.

Continue reading

Κυριακή Δ’ Νηστειών: Μεγάλο όπλο η προσευχή.

«Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ».

Μία θαυματουργική θεραπεία περι­γρά­­φει ἡ σημερινή εὐαγγελική περι­κο­πή, τήν ἴαση ἑνός δαιμονισμένου παιδιοῦ, πού ὁ πα­τέρας του τό ἔφερε στόν Χριστό, προκει­μένου νά τό ἐλευ­θε­ρώσει ἀπό τό δαιμόνιο πού τό τα­λαι­πωροῦσε.

Καί ὁ φιλάνθρωπος Κύ­ριος ὄχι μόνο θε­ράπευσε τόν νεαρό ἀλ­λά ἀξιο­ποίησε τήν εὐκαιρία τῆς θερα­πείας του γιά νά διδάξει τούς μαθητές του καί τούς ἀν­θρώ­πους κάθε ἐποχῆς τό μέγα μά­θημα τῆς προσευ­χῆς. Γι’ αὐτό τόν λόγο καί ὁ ἱερός εὐαγ­γε­λιστής Μάρκος κλείνει τήν ἀφήγηση τῆς ἰά­σεως τοῦ δαιμονιζο­μένου μέ τή φράση τοῦ Ἰησοῦ· «τοῦτο τό γένος ἐν οὐ­δενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προ­σευ­χῇ».

Τό μοναδικό ὅπλο γιά νά νικήσει κανείς τόν διάβολο, λέγει ὁ Χριστός, εἶ­ναι ἡ προ­σευχή. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ σημασία καί ἡ δύναμή της, ὥστε αὐ­τό τό ὅπλο χρησιμο­ποιεῖ πάντοτε καί ὁ ἴδιος γιά νά ἑδραιώσει τήν πίστη μας στήν ἀναγκαιότητά της. Καί μπορεῖ, βεβαίως, ἐμεῖς νά μήν κα­λού­με­­θα νά ἐκβάλλου­με δαιμόνια, ὅμως πολλά ἀπό τά προ­βλήματα πού ἀντιμ­ε­τω­πίζουμε μέσα στόν κόσμο εἶναι ἀπο­­τέ­λε­σμα τῆς ἐνερ­γείας τοῦ διαβό­λου, ἀπο­τέλεσμα τοῦ διαρκοῦς πολέμου τόν ὁποῖο κινεῖ ὁ ἀντί­δικος τοῦ Θεοῦ κατά τοῦ ἀν­θρώπου προ­κει­­μένου νά τόν ἀπομακρύ­νει ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τή σωτηρία του. Continue reading

Κυριακήτου Ασώτου: Συγχώρεση χωρίς κρατούμενα!

Ανεκτίμητος θησαυρός σοφίας, ευσπλαχνίας, αγάπης και τρυφερότητας είναι η παραβολή του ασώτου, την οποία σήμερα μας παρουσιάζει η ευαγγελική περικοπή, ευσεβείς Χριστιανοί. Ποιός δεν συγκινείται όταν την ακούει ή την μελετά; Ποιός δέν παίρνει θάρρος όταν βλέπει το μεγαλείο της θείας αγάπης; Ποιός δεν υμνεί το Θεό, για το μέγα όπλο των Χριστιανών την μετάνοια; Πλήθη Χριστιανών έχουν καθρεπτίσει τον εαυτό τους στη παραβολή και έχουν ξαναβρεί τον λυτρωτικό δρόμο της επιστροφής στον Πατέρα και Θεό μας.

Ο νεώτερος γιος «ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν». Ο άσωτος γιος μας λέει το ιερό κείμενο έφυγε και εγκατέλειψε το σπίτι του πηγαίνοντας σε μακρινή και ξένη χώρα. Το συμβολικό βάθος αυτής της εικόνας είναι σπουδαίο. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, η ζωή μας σ’ αυτὸν τον κόσμο είναι αποδημία, είναι εξορία σε ξένη χώρα. Και αυτὸ  γιατί η περιπλάνησή μας στον κόσμο αναποδογυρίζει την αλήθεια του Θεού. Συσκοτίζει την σκέψη μας και διαβρώνει τις πνευματικές μας ευαισθησίες. Continue reading

«Δε μας κάνει» ο Χριστός, τα εύκολα προτιμάμε…

kjhyfkyf6548Η διαδρομή που έκανε ο Χριστός για να πάει να βρει τη νεκρή κόρη του Ιάειρου είναι μια σύνοψη της φανέρωσης του Θεού στον καθένα. Βλέπεις ολόκληρο Θεό να περπατά μεταξύ των ανθρώπων.

Ολόκληρο Θεό να πορεύεται μες τον συνωστισμό: Αυτός είναι που περνά ανάμεσά μας, μέσα στο “μπούγιο” των ανώνυμων ανθρώπων, ο επώνυμος Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός, η Σοφία και η Δύναμη του Θεού, ως τέλειος άνθρωπος μες τους ανθρώπους. Πηγαίνει ν’ αναστήσει εσένα κι εμένα. Δεν σπεύδει απλώς. Έρχεται προς τον καθένα μας και τρέχει απ’ τον ύπνο να μας σηκώσει. Continue reading

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ…… ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ –

agxaral2Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

“ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ”(Β’ Τιμ. β’ 1)

Η ανδρεία και η γενναιότης είναι φυσικόν να υπάρχουν εις νέους και ακμαίους άνδρας. Ιδού όμως ένας θαλερότατος γέρων με νεανικόν σφρίγος και ακατάβλητον ψυχικήν δύναμιν. Προκαλεί κατάπληξιν, ομολογουμένως, ο ηρωισμός του εορταζομένου Ιερομάρτυρος Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος αντιμετώπισε το μαρτύριον εις την ηλικίαν των 113 ετών! Εγεννήθη περί τα τέλη του πρώτου αιώνος, και διετήρει όλην την ψυχικήν του ζωτικότητα ενώ επλησίαζεν ο τρίτος αιών (198 μ.Χ.). Είναι άξιον θαυμασμού πως δεν κατέπεσε με την ηλικίαν το ακλόνητον θάρρος του, πως δεν εκάμφθη η αποφασιστικότης και η αυταπάρνησίς του. το παράδειγμά του αποδεικνύει  πόσον δυνατός γίνεται ο άνθρωπος, που <ἐνδυναμοῦται ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ>. Continue reading

ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ.ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ –

ypapantiΤου μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

“ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον”  (Λουκ. β’ 34).

Με συγκίνησιν πολλήν ο δίκαιος Συμεών κρατεί εις τας αγκάλας του το θείον βρέφος. Η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από αγαλλίασιν. Έχει εστραμμένον το βλέμμα του προς τον ουρανόν και τα χείλη του κινούνται ευλαβικά, δια να προφέρουν θερμήν ευχήν, την οποίαν η μακαρία εκείνη στιγμή έφερεν εις το στόμα του <νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα….>. Ο τρισευτυχισμένος εκείνος πρεσβύτης στρέφεται κατόπιν προς την Παναγίαν, δια να της ειπεί βαρυσημάντους λόγους. Με σοβαρότητα, η οποία χαρακτηρίζει προφήτην φωτισμένον από το Πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτοντα τας βουλάς του Υψίστου, λέγει:  < ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον >. Λόγοι αληθώς προφητικοί, τους οποίους η Παναγία ακούει, όχι απλώς με συγκίνησιν, αλλά με δέος. Διότι προφητεύουν γεγονότα θλιβερά και δυσάρεστα, εφόσον μάλιστα συνεχίζονται  με την διαβεβαίωσιν: < καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία >, τ.έ. και την ιδικήν σου μητρικήν καρδίαν θα διατρυπήση δίστομος μάχαιρα. Αι τελευταίαι λέξεις της προφητείας αυτής αναφέρονται εις το Πάθος του Κυρίου, ενώπιον του οποίου θα εσπαράσσετο η μητρική σου καρδία. Τα προηγούμενα όμως προφητικά λόγια < ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον > είχον και έχουν την πραγματοποίησίν των εις πάσαν εποχήν. Continue reading

«Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού»

60118c5f1589788835354de8337c8adb_LΟ απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του μας παρακινεί να υπομένουμε ο ένας τις ενοχλήσεις του άλλου που οφείλονται στα ελαττώματα και τις ελλείψεις του· κι έτσι με την υπομονετική αυτή ανο­χη να εκπληρώνουμε τελείως τον νο­­μο του Χρι­στού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. «Αλλήλων τα βάρη ­βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού», γράφει (Γαλ. ς΄ 2).

Ποιά είναι τα βάρη για τα οποία μιλάει ο θείος Απόστολος; Είναι τα ελαττώματα, οι ελλείψεις και οι ­αδυναμίες μας. Τα ελαττώματα σαν άλλο ­φορτίο βαραίνουν εκείνον που τα έχει, αλλά ενοχλούν και τους ανθρώπους του ­περιβάλλον­τος του. Λόγου χάριν, ο ­θυμώδης ­γίνεται ε­­­κτος εαυτού και ­κουράζει τους άλλους με τις φωνές του. Ο φλύαρος ­μιλάει α­­σταμάτητα και δεν αφήνει τους άλλους να ­ησυχάσουν. Ο βλάσφημος ξεστομί­ζει ­βλασφημίες και δημιουργεί ­βαριά α­­­­­­τμόσφαιρα στο περιβάλλον του. Αυ­­τοί που φέρονται ­εγωιστικά η αυτοί που ε­­­­­­χουν παραξενιές, πόσο πολύ υ­­­πο­φέρουν οι ίδιοι και πόσο ­ενοχλητικοί γίνον­ται στους άλλους!

Τα ελαττώματα, τις ελλείψεις και τις α­­­δυναμίες των συνανθρώπων μας εμείς πως θα τις αντιμετωπίζουμε; Θα ερχόμαστε σε μετωπική σύγκρουση μαζί τους; Θα δημιουργούμε θερμά ­επεισό­δια; Θα διακόπτουμε τη ­συνεργασία μας; Θα δι­αλύουμε την οικογένειά μας; Continue reading

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

saint SavvasΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

“ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ” (Λουκ. στ΄ 23).

Όταν ο Κύριος καθόριζε τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολιτών της βασιλείας Του, συνέδεσε τα προσόντα αυτά και τους τίτλους των πολιτών της βασιλείας Του προς υποσχέσεις και αμοιβάς τοποθετημένας εις την προοπτικήν της αιωνιότητος. Κάθε ένα από τους μακαρισμούς του ο Κύριος τον συνάπτει με μίαν υπόσχεσιν και με μίαν αμοιβήν. Και, όπως ηκούσαμεν εις την αναγνωσθείσαν Ευαγγελικήν περικοπήν, μακαρίζονται οι ταπεινοί, οι ελεήμονες, οι αγνοί, εν γένει οι ενάρετοι άνθρωποι, και τοποθετείται παραλλήλως προς μίαν εκάστην από τας αρετάς ταύτας και με μίαν αμοιβήν παρά Θεού: <ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών>, <ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήν>, <ότι αυτοί ελεηθήσονται> κ.ο.κ. Συνοψίζων δε ο Κύριος δε αυτάς τας υποσχέσεις περί των αμοιβών των επιφυλασσομένων εις τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, είπε την επιγραμματικήν αυτήν φράσιν, με την οποίαν ετελείωσεν η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου: < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >. Ας εμβαθύνωμεν εις το νόημά της. Continue reading

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ – 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

Mitropolitis NIKODIMOSΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων (Λουκ. κα΄ 16).

Το μαρτύριον είναι πάντοτε σκληρόν και οδυνηρόν. Αλλ΄ όταν ένας γονεύς οδηγεί το τέκνον του εις το μαρτύριον, είναι ομολογουμένως το πράγμα φρικιαστικόν και αποτρόπαιον. Προείπεν εν τούτοις ο Κύριος, ότι θα υπάρξουν και τοιαύται περιπτώσεις. <Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου>             (Λουκ. κα 16-17). Και ακριβώς, η περίπτωσις της σήμερον εορταζομένης Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών. Διότι την αγίαν όχι μόνον κατήγειλε και παρέδωκεν εις τας Ρωμαικάς αρχάς ο ίδιος ο φανατικός ειδωλολάτρης πατέρας της, αλλά και την εθανάτωσε, διά σφαγής, με τα χέρια του.

  1. Είναι πολύ λυπηρόν να γίνονται <ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ>(Ματθ. ι΄ 36), ιδίως μάλιστα, όταν η έχθρα και το μίσος έχει ως μόνον λόγον το ότι κάποιο μέλος της οικογενείας θρησκεύει και ζει ζωήν ενάρετον και σεμνήν. Αλλ΄είναι τόση δυστυχώς η δύναμις του πάθους, ώστε, όταν κυριεύσει τον άνθρωπον, τον τυφλώνει κυριολεκτικώς και τον κάνει να είναι ικανός και δια χειρότερον έγκλημα. Εμπρός εις το πάθος του φανατισμού ο πατέρας της αγίας Βαρβάρας παραβλέπει τους φυσικότατους δεσμούς και τα ιερότερα αιτήματα. Λησμονεί ότι είναι πατέρας. Σκληρύνεται τόσον, ώστε απλώνει φονικό χέρι επάνω στο παιδί του. Υποχωρεί και το φίλτρον και η στοργή. Τον διευθύνει το πάθος, και μόνον αυτό. Continue reading
Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ιστορικό

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.