Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ

xrisostomos-654x1024«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἑβρ. ιγ΄ 7).

  1. Ο κατ΄εξοχήν ιεροκήρυξ, ο βασιλεύς του άμβωνος είναι ο σήμερον εορταζόμενος άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν του απεδώθη επί ματαίω ο εκφραστικότατος και χαρακτηριστικός τίτλος < Χρυσόστομος>. Οι άμβωνες της Αντιοχείας και της Κωνσταντινουπόλεως αντηχούν ανα τους αιώνας τα κηρύγματά του, κηρύγματα βαθυστόχαστα, εποικοδομητικά, εκφραστικότατα, τα οποία προυκάλουν τοιαύτην εντύπωσιν, ώστε οι ακροαταί έλεγον, ότι χρυσός ρέει εκ των χειλέων του Ιωάννου. Χρυσά ρείθρα ανέβλυζον εκ του στόματός του, και Χρυσόστομον τον απεκάλεσεν ευλόγως ο λαός και η Εκκλησία.

Εάν δε οι ζώντες κατά την εποχήν του ηυτύχησαν να τον απολαύσουν ωε ρήτορα, και ημείς, οι μετά τόσους αιώνες ζώντες χριστιανοί, έχομεν την δυνατότητα να αποθαυμάσωμεν τα αθάνατα κηρύγματά του και να εντρυφήσωμεν εις την υπέροχον διδασκαλία του, την οποία εκείνος απεθυσαύρισε και μας εχάρισεν ως παρακαταθήκην και κληρονομίαν δια των πολυτίμων και εξαιρέτων συγγραμμάτων του. Διότι ο Χρυσόστομος ήτο εκ των πολυγραφοτάτων Πατέρων της Εκκλησίας. Και είναι ιδιαιτέρως ευτυχείς και προνομιούχοι όσοι εντρυφούν εις τας σελίδας των τόμων των συγγραφών του, αντλούντες εκείθεν σοφά και υπέροχα διδάγματα.

Αλλά και δι΄εκείνους οι οποίοι θα ήθελον να έχουν ένα πρόχειρον τρόπον να ακούσουν τα διδάγματα του Χρυσοστόμου, θα ελέγομεν τούτο, ότι έχομεν την θείαν λειτουργίαν, την οποίαν συνέθεσεν ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και πάς χριστιανός, παρακολουθών μετα προσοχής το κείμενον των ευχών της θείας ταύτης λειτουργίας, αισθάνεται να ζοντανεύη και να προβάλλη ενώπιόν του ως κήρυξ και Μυσταγωγός και ως στόμα Χριστού ο θείος ούτος Πατήρ της Εκκλησίας. Οσάκις τελείται η θεία λειτουργία και συγκεντρώνομεν  την προσοχήν εις τα επαγγελόμενα και τα τελεσιουργούμενα, έχομεν δι΄αυτής, πλήν του υψηλού μυσταγωγικού στοιχείου, και υψηγόρον πατερικήν διδασκαλίαν. Δια τούτο, μολονότι καθημερινώς επιτελείται, και από μιάς απόψεως θα ηδύνατο να λεχθή ότι την συνηθίσαμεν, εν τούτοις κάθε φοράν μας παρουσιάζει κάτι το νέον και ενισχυτικόν και μας αξιώνει να ζώμεν αγίας στιγμάς, να λαμβάνωμεν υψηλάς εμπνεύσεις και θεία μηνύματα, και δια το Χρυσοστομικών γραμμών να αντλώμεν θεία διδάγματα (όπως άλλωστε και δια των άλλων θείων λειτουργιών).

  1. αλλ΄έχει δι΄ημάς και άλλας αφορμάς εμπνεύσεως και εξάρσεως ο ιερός Χρυσόστομος. Διήλθε την ζωήν του εν μέσω αγώνων, επι των επάλξεων της ορθοδοξίας. Αγωνιστής και μαχητής κατάβλητος , αντιμετώπισε την κακίαν των ανθρώπων και την μανίαν της εναντίων του καταδιώξεως. Κατεδικάσθη, εξωρίσθη και εγνώρισεν κακουχίας αλλεπαλλήλους. Η μανία των εχθρών του τον μετακίνησεν από την Κωνσταντινούπολιν και τον εξώρισεν εις τον Πόντον. Και σύρων τα βήματά του, επί μήνας ολοκλήρους, διά να φθάση εις τον τόπον την εξωρίας, δια μέσου των δυσβάτων εκείνων μερών, και ταλαιπωρούμενος από τας καιρικάς συνθήκας, έφθασε κάποτε εις τελείαν εξάντησιν. Μετά μακράν και εξαντλητικήν οδοιπορίαν εισήλθεν εις ένα ναόν του αγίου μάρτυρος Βασιλίσκου, δια να αναπαυθή και συνέλθη. Όπως δε ήτο εξηντλημένος , απεκοιμήθη ολίγον, και ένα όραμα εξαίρετον τον ετόνωσε. Βλέπει τον άγιον της Εκκλησίας, τον μάρτυρα Βασιλίσκον, να τον ενθαρρύνη μα τας λέξεις <θάρσει, αδελφέ Ιωάννη, αύριον γαρ άμα εσόμεθα>. Έχε θάρρος, αύριον θα είμεθα μαζί εις τον ουρανόν. Αντελήφθη ο Ιωάννης ότι το όραμα εκείνο ήτο αποκαλυπτικόν Ήτο πληροφορία ότι επέκειτο το τέλος του. Επεχείρησε να συνεχίση και την επόμενην ημέραν τον δρόμον του. Αλλ΄ήτο πλέον αδύνατον να προχωρήση. Ενδύεται ενδύματα λευκά, και κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων. Και τοιουτοτρόπως λευχειμονών και με την θείαν κοινωνίαν εις το στόμα, παραδίσει την αγίαν ψυχήν του εις τον Θεόν.

Πώς να μη συγκινήται κανείς, όταν ακούη αυτήν <την έκβασιν της αναστροφής> του εορταζομένου Αγίου, ο οποίος μέχρι τελευταίας στιγμής της ζωής του αγωνίζεται υπέρ της πίστεως του Χριστού και φθάνει εις τα όντως αξιομνημόνευτα και μακάρια ταύτα χριστιανικά τέλη της αγίας ζωής και δράσεως αυτού? Αλλά τα χριστιανικά τέλη, πρέπει να γνωρίζωμεν ότι είναι το αντάξιον επιστέγασμα της όλης χριστιανικής ζωής του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ απίθανον μα υπάρξουν χριστιανικά τέλη, αν δεν έχη προηγηθή χριστιανική ζωή, ή, τουλάχιστον, αν δεν προηγηθή μετάνοια. Ταύτα επακολουθούν ως καλός και αντίστοιχος επίλογος της όλης χριστιανικής ζωής. Εάν λοιπόν θέλωμεν να διδαχθώμεν από την αγίαν <έκβασιν της αναστροφής> του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πρέπει να κατανοήσωμεν ότι οφείλομεν να ζώμεν χριστιανικά , να ζώμεν κατά το θέλημα του Θεού, και αυτό θα μας εξασφαλίση την αισιωτέραν έκβασιν της ζωής μας, με το έλεος του Κυρίου πάντοτε.

  1. Γενικώτερον, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο υπέροχος αυτός οικουμενικός διδάσκαλος, με την διαλάμψασαν αγιότητα, δια της όλης και δια της οσίας τελευτής αυτού, είναι ανυπέρβλητον πρότυπον πίστεως αξιομνημόνευτον και άξιον μιμήσεως εκ μέρους ημών. Διότι δεν επίστευεν απλώς εις τον κύριον, αλλά ήτο απολύτως προσηλωμένος εις τον λόγον του Θεού μέχρι κεραίας. Εφρόνει ότι τον λόγον του Θεού δεν επιτρέπεται κανείς να τον παραχαράξη ουδ΄επ΄ελάχιστον, <ιώτα έν ή μία κεραία ου μη παρέλθη> από του λόγου του Θεού. Τίποτε δεν έπρεπε να αλλάξη, ουδέ το παραμικρόν, εξ όσον ο θείος λόγος αποκαλύπτει. Και όταν έβλεπεν ότι οι μεν αιρετικοί ενόθευον το δογματικόν μέρος της χριστιανικής διδασκαλίας, άλλοι δε χριστιανοί ήσαν απρόθυμοι να προσαρμοσθούν προς την ηθικήν διδασκαλίαν του Ευαγγελίου, ο Χρυσόστομος ανέλαβε διμέτωπον αγώνα, δια να στηρίξη το ποίμνιόν του εις την ακραιφνή ορθοδοξίαν αφ΄ενός, και, αφ΄ετέρου να στηλιτεύση τους άλλους που παρεξέκλιναν ηθικώς και με το παράδειγμά των παρέσυραν πολλούς εις χειραφέτησιν απο της χριστιανικής ηθικής. Εις τον αγώνα αυτόν εύρεν αντιμέτωπον την Αυτοκράτειραν Ευδοξίαν, αλλά και άλλους ισχυρούς, οι οποίοι συνώμοσαν και απετέλεσαν εχθρικήν φάλαγγα εναντίον του, διότι η ακεραιότης και η πίστης του ήτο τοιαύτη, ώστε δεν επέτρεπε συμβιβασμούς και δεν ηνείχετο ασυστόλους παρεκτροπάς. Ήτο αποφασισμένος να <μείνει πιστός άχρι θανάτου>, και έμεινεν όντως αγωνιστής και ήρως της πίστεως γενναιότατος.

Και ημείς οι χριστιανοί του εικοστού αιώνος οφείλομεν απόλυτον προσήλωσιν εις την χριστιανικήν διδασκαλίαν. Δεν επιτρέπεται χαλάρωσις εις τας χριστιανικάς αρχάς και ελευθεριότητες και εκμοντερνισμούς και αλλοίωσις της χριστιανικής ζωής. Ο εκσυχρονισμός πρέπει να εκτείνεται κυρίως εις τα μέσα και τας ανέσεις της ζωής. Αλλ΄αι επιστημονικαί κατακτήσεις και πρόοδοι δεν δύναται να αντικαταστήσουν την πίστην, ούτε να αλλάξουν τας ηθικάς βάσεις της ζωής μας. Ο αναλλοίωτος Θεός απεκάλυψεν εις ημάς αναλλοίωτον Ευαγγέλιον. <Ιησούς Χριστός χθές και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Διδαχαίς ποικίλαις και ξέναις μη παραφέρεσθε>. (Εβρ. ιγ΄ 8-9).

Αγαπητοί, μετά τόσους αιώνας εδέησε να ακούεται σήμερον το σύνθημα, <οπίσω, προς τους Πατέρας της Εκκλησίας>. Δυσφορούν πολλοί εκ των ανθρώπων του εικοστού αιώνος, ακούοντες την λέξιν <οπίσω>. Υποθέτουν ότι πρόοδος είναι η απομάκτυνσις από ό,τι αρχαιοπρεπές και πολύτιμον, από ό,τι σεβάσμιον , από ό,τι αποτελεί πατρώαν κληρονομίαν ημών. Αλλά τοιαύτη <πρόοδος>, που σημαίνει απομάκρυνσις από τας βάσεις της πίστεως και της ηθικής του Ευαγγελίου, είναι – αυτή προ πάντων – απισθοδρόμησις. Είναι κατήφορος που αδηγεί εις την συμφοράν. Πρόοδος αληθής είναι η προς τα εμπρός και προς τα άνω πορεία και εξέλιξις, η διαφυλάττουσα την προσήλωσιν εις τας χρυσάς βάσεις, δια τας οποίας ηγωνίσθη και ο χρυσούς την γλώτταν Ιωάννης. Ας έχωμεν λοιπόν σταθερότητα εις την πίστιν και εις τον χρυσούν χριστιανικόν κανόνα της ζωής, δια να έχωμεν πρόοδον θεμελιωμένην επί χριστιανικών αρχών και θετικήν και ασφαλή εξέλιξιν της όλης ζωής μας, ανταποκρινομένην και μη λησμονούσαν την αποστολικήν προτροπήν και παραγγελίαν: <μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οίτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον του Θεού>.

Πηγή: Εόρτια Μηνύματα – Κηρύγματα επι ταις εορταίς, Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Βαλληνδρά, Αθήνα 1964

Επιμέλεια Χρήστος Κονταξής Ιεροσπουδαστής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αύγουστος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούλ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Αρχείο
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.