Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Κυριακή του Θωμά: Ο Θωμάς είχε μεγάλο πόθο να δει τον Κύριο.

lkj097rgiuga87597as496vasa497yap98Ἐὰν εἴχαμε τὴν δυνατότητα νὰ μεταφερθοῦμε ἐν Πνεύματι στὸν ᾅδη τὴστιγμὴ ποὺ τὸν ἐπισκεπτόταν ὁ Βασιλιᾶς τῆς Δόξης καὶ παρακολουθούσαμε σὰν σὲ κινηματογραφικὴ ταινία τὰ ὅσα συνέβησαν, ἴσως νὰ ἀναθεωρούσαμε τὸν τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς καὶ τὸ εἶδος τῆς πίστεώς μας καὶ θὰ ἐπιστρέφαμε στὴν παροῦσα πραγματικότητα συγκλονισμένοι καὶ ἐκστατικοί.

Θὰ ἀκούγαμε τὸν Πρόδρομο Ἰωάννη, κορυφαῖο τοῦ χοροῦ τῶν προφητῶν, νὰἀνοίγῃ τὸν δρόμο καὶ νὰ ἑτοιμάζῃ τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου, κάνοντας «εὐθείας τὰς τρίβους Αὐτοῦ». Θὰ βλέπαμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ζωγραφισμένη στὰπρόσωπα ὅλων τῶν δικαίων. Θὰ ἀκούγαμε γνώριμα στὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα πόδια νὰ περπατοῦν, θὰ ἀκούγαμε τὰ βήματα ποὺ κάποτε τοὺς τρόμαξαν καὶκρύφτηκαν ἀπὸ ντροπὴ ἐκεῖνο τὸ δειλινό, ὅταν εἶχαν γίνει περίγελος τοῦπονηροῦ ὄφεως. Θὰ τοὺς ἀκούγαμε νὰ λένε: «Τότε ἀπὸ φόβο κρυφτήκαμε, τώρα φόβος κυριεύει τὸν ᾅδη· τότε κρυφτήκαμε ἀπὸ τὸ πρόσωπό Του, τώραἀναζητοῦμε τὸ λυτρωτικὸ φῶς τοῦ προσώπου Του». Θὰ βλέπαμε τοὺς δαίμονες νὰ τρέχουν πανικόβλητοι πρὸς τὶς πύλες τοῦ ᾅδη, γιὰ νὰ τὶς ἀσφαλίσουν γερά,ὥστε νὰ μὴν εἰσέλθῃ ὁ Χριστός. Θὰ ἀκούγαμε τὶς φωνὲς τῶν ἀγγέλων ἀπὸ ἔξω νὰ φωνάζουν: «Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶεἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς Δόξης».

Θὰ βλέπαμε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ σπάζῃ τὶς πύλες τῆς κολάσεως, νὰ συντρίβῃτὸ κράτος καὶ τὴν ἰσχὺ τοῦ διαβόλου, νὰ ἀκτινοβολῇ πανέμορφος, ὁλόδροσος,ὁλόλαμπρος, μὲ τὸ φῶς τῆς θεϊκῆς Του φύσης καὶ νὰ λέγῃ βροντόφωνα: «Ποῦεἶναι τώρα, ᾅδη, ἡ νίκη σου; ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ κεντρί σου;». Θὰ βλέπαμε τὸνἈρχηγὸ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τὸν βασιλέα οὐρανοῦ καὶ γῆς βασιλεύοντα καὶ στὰ καταχθόνια, νὰ κρατᾷ στὰ ἄχραντα χέρια Του τοὺς πρωτοπλάστους καὶθὰ Τὸν ἀκούγαμε νὰ λέγῃ στὸν Ἀδάμ: «Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἄνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἐγώ, ὁ Θεός σου, ποὺ ἔγινα γιὰ σένα υἱός σου, λέγω στοὺς φυλακισμένους τοὺ διαβόλου “Ἐξέλθετε” καὶ στοὺς καθημένους ἐν χώρᾳ καὶσκιᾷ θανάτου “Φωτισθῆτε” καὶ στοὺς νεκροὺς “Ἀναστηθῆτε”. Σήκω, Αδάμ! Δὲν σὲ ἔπλασα, γιὰ νὰ σὲ κατέχῃ ὁ θάνατος. Ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἀναστήσου, πλάσμα μου καὶ εἰκόνα δική Μου. Ἐσὺ σ’ Ἐμένα κι Ἐγὼ σ’ ἐσένα μαζὶὑπάρχουμε. Γιὰ σένα ἔγινα ἄνθρωπος. Γιὰ σένα ὁ Δεσπότης ἔλαβα δούλου μορφή, Γιὰ σένα ὁ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν ἦρθα στὴ γῆ καὶ κάτω ἀπ’ αὐτήν. Γιὰσένα νεκρώθηκα, γιὰ νὰ ζήσῃς. Κοίταξε τὰ φτυσίματα ποὺ δέχθηκα στὸπρόσωπο, γιὰ νὰ σὲ ἀποκαταστήσω στὸ ἀρχαῖο ἐμφύσημα. Κοίταξε τὰμαστιγώματα ποὺ δέχθηκα στὴν πλάτη, γιὰ νὰ σκορπίσω τῆς ἁμαρτίας σου τὸβαρὺ φορτίο ποὺ ἦταν στὴν δική σου πλάτη καὶ σὲ κρατοῦσε συγκύπτοντα πρὸς τὸ χῶμα καὶ τὰ χοϊκά. Κοίταξε τὰ σημάδια ἀπὸ τὰ καρφιὰ ποὺ δέχθηκα στὰἄκρα, γιὰ νὰ καταστήσω ἀργὸ τὸν διάβολο, δένοντας τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια του,ἐλευθερώνοντας τὰ δικά σου μέλη ἀπὸ τὴν τυραννία του. Κοίταξε τὰ χέρια Μου, ποὺ ἅπλωσα στὸ Ξύλο καλῶς γιὰ σένα, ποὺ ἅπλωσες τὰ χέρια στὸ ξύλο κακῶς».

Θὰ ἀκούγαμε τὸν Κύριο, ἀπευθυνόμενο στὴν Εὔα νὰ λέγῃ: «Ἀναστήσου ἡπρώτη γυναίκα τῆς γῆς, τοῦ ᾅδη, τοῦ οὐρανοῦ. Γιὰ σένα γεύθηκα πικρή χολή, γιὰ νὰ θεραπεύσω τὴν πικρὴ ἡδονὴ ποὺ ἔνιωσες μὲ τὴν παράνομη βρώση. Γιὰσένα γεύθηκα ὄξος, γιὰ νὰ καταργήσω τὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ θανάτου σου. Γιὰσένα δέχθηκα καλαμον, γιὰ νὰ ὑπογράψω τὴν ἐλευθερία στὸ γένος τῶνἀπογόνων σου. Γιὰ σένα ὕπνωσα στὸ Σταυρό, γιὰ σένα ποὺ ὕπνωσες στὸν Παράδεισο. Γιὰ σένα δέχθηκα ῥομφαία στὴν πλευρά, γιὰ σένα ποὺ ἔπλασα ἀπὸτὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδάμ. Γιὰ σένα χλευάστηκα, γιὰ νὰ σὲ δοξάσω στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας Μου. Γιὰ σένα καταδικάστηκα, γιὰ νὰ σοῦ χαρίσω τὴν λευτεριά ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ ᾅδη. Γιὰ σένα ἔγινα κατὰ φύσιν ἄνθρωπος, γιὰ νὰγίνῃς ἐσὺ καὶ τὰ τέκνα σου κατὰ χάριν θεός. Γιὰ σένα δέχθηκα θάνατο, γιὰ νὰζήσῃς, ποὺ ἂν καὶ ὀνομάστηκες ἀπὸ τὸν ἄνδρα σου Ζωή, τοῦ χάρισες ἐντούτοις τὸν θάνατο».

Θὰ βλέπαμε τοὺς εὐσεβεῖς νὰ περικυκλώνουν τὸν Κύριο, νὰ Τὸν χειροκροτοῦν, νὰ Τὸν ἀκολουθοῦν, κράζοντας μὲ ἀφάνταστα χαρούμενη φωνή: «Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτὴρ τῶν ἀνθρώπων».

Θὰ ἀκούγαμε, ἀδελφοί μου, καὶ τὸν σπαρακτικὸ θρῆνο καὶ ὀδυρμὸ τοῦδιαβόλου, ὄχι γιατὶ νικήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο ὡς Θεό, ἀλλὰ γιατὶ νικήθηκε ἀπὸτὸν Κύριο ὡς ἄνθρωπο.

       Ἂν τὰ ζούσαμε κι ἐμεῖς ὅλα αὐτά, εἶναι σίγουρο πὼς δὲν θὰ ὑπῆρχε περίπτωση ἀπιστίας. Σήμερα ὁ Θωμᾶς ζητᾶ νὰ δῇ τὸν Κύριο ἀναστημένο ὄχιἀπὸ ἀπιστία, ἀλλὰ ἀπὸ μεγάλο πόθο νὰ Τὸν ξανασυναντήσῃ, νὰ Τὸν ξαναδῇ, νὰΤὸν φιλήσῃ, νὰ Τὸν προσκυνήσῃ. Εἶναι βέβαια ἀνώτερη καὶ μακαρία ἡ πίστηἐκείνων ποὺ βλέπουν τὸν Χριστὸ μὲ τὰ μάτια τῆς καρδιᾶς, ἐκείνων ποὺἐμπιστεύονται τὴν ἀγάπη τους ὡς τὴ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς παρουσίας Του μέσα ἀπὸ τὴν φαινομενικὴ ἀπουσία Του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅσοι ὑστεροῦμε σὲ πίστη,ἂς Τὸν παρακαλοῦμε διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν, Κύριε». 

π. Στυλιανός Μακρής

imverias

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ιανουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Αρχείο
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.