Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

qrt68548Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

«ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ» (Λουκ. στ΄ 23).

Όταν ο Κύριος καθόριζε τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολιτών της βασιλείας Του, συνέδεσε τα προσόντα αυτά και τους τίτλους των πολιτών της βασιλείας Του προς υποσχέσεις και αμοιβάς τοποθετημένας εις την προοπτικήν της αιωνιότητος. Κάθε ένα από τους μακαρισμούς του ο Κύριος τον συνάπτει με μίαν υπόσχεσιν και με μίαν αμοιβήν. Και, όπως ηκούσαμεν εις την αναγνωσθείσαν Ευαγγελικήν περικοπήν, μακαρίζονται οι ταπεινοί, οι ελεήμονες, οι αγνοί, εν γένει οι ενάρετοι άνθρωποι, και τοποθετείται παραλλήλως προς μίαν εκάστην από τας αρετάς ταύτας και με μίαν αμοιβήν παρά Θεού: <ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών>, <ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήν>, <ότι αυτοί ελεηθήσονται> κ.ο.κ. Συνοψίζων δε ο Κύριος δε αυτάς τας υποσχέσεις περί των αμοιβών των επιφυλασσομένων εις τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, είπε την επιγραμματικήν αυτήν φράσιν, με την οποίαν ετελείωσεν η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου: < ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ >. Ας εμβαθύνωμεν εις το νόημά της. Συνέχεια

Ευρήκαμεν !!! Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ

iytxzfdyre7w“Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν” (Ιω. ά, 42)

Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις μεγάλαι. Πολλαί εξ΄αυτών υπήρξαν ευεργετικώταται δια την ανθρωπότητα και εχάρισαν εις αυτήν χαράν μεγάλην. Καμία όμως αποκάλυψις δεν υπήρξε τόσον σπουδαία, όσον εκείνη του σήμερον εορταζομένου Αποστόλου Ανδρέου, την οποίαν πλήρης χαράς διεκήρυξε με τας λέξεις “ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”. Ήτο τόσον σπουδαία η αποκάλυψις αυτή, ώστε ο Ανδρέας ξεπερνά ομολογουμένως , εις βαθμόν ασύγκριτον, τον αρχαίον εκείνον σοφόν, ο οποίος, ύστερα από μίαν αποκάλυψιν φυσικήν, εφώναζε, πλήρης χαράς, εις τους δρόμους,      “εύρηκα, εύρηκα”. <Ευρήκαμεν> λέγει και ο Ανδρέας. “Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”. Αλλά ας εμβαθύνωμεν, αγαπητοί, εις το νόημα της διακηρύξεως αυτής του εορταζομένου Αποστόλου. Συνέχεια

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΒΟΣ-ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ 25 ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ

hgfw565qeqyew8rirtΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.

“Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ”, (Φιλιπ. δ΄ 3)

Είναι αξιοθαύμαστος η γενναιότης και η ανδρεία, με την οποίαν αντιμετώπισε το μαρτύριον και τον θάνατον η εορταζομένη Αγία Αικατερίνη. Νεαρά κόρη, αδύνατος ύπαρξις, παρουσιάζεται με ηρωισμόν αυνήθη δια το φύλον και την ηλικίαν της. Πού οφείλεται το γεγονός τούτο; Ιδού η απάντησις, κατά τον Απ. Παύλο: <πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ>. Ας εμβαθύνωμεν εις το γεγονός και εις την εξήγησίν του. Διότι έχει πάντοτε τας αναλογίας του και την εφαρμογήν του εις την ζωήν μας. Συνέχεια

Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ

xrisostomos-654x1024«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἑβρ. ιγ΄ 7).

  1. Ο κατ΄εξοχήν ιεροκήρυξ, ο βασιλεύς του άμβωνος είναι ο σήμερον εορταζόμενος άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν του απεδώθη επί ματαίω ο εκφραστικότατος και χαρακτηριστικός τίτλος < Χρυσόστομος>. Οι άμβωνες της Αντιοχείας και της Κωνσταντινουπόλεως αντηχούν ανα τους αιώνας τα κηρύγματά του, κηρύγματα βαθυστόχαστα, εποικοδομητικά, εκφραστικότατα, τα οποία προυκάλουν τοιαύτην εντύπωσιν, ώστε οι ακροαταί έλεγον, ότι χρυσός ρέει εκ των χειλέων του Ιωάννου. Χρυσά ρείθρα ανέβλυζον εκ του στόματός του, και Χρυσόστομον τον απεκάλεσεν ευλόγως ο λαός και η Εκκλησία.

Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΛΕΗΜΟΝΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

987_9785_jhgdj_87648ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα» (Α’ Κορ. ιβ’ 31)

Είναι γνωστή η διάθεσις των ανθρώπων να εξασφαλίζουν δια τον εαυτόν τους τα καλύτερα εξ όλων των αγαθών. Επί της γραμμής αυτής, την οποίαν εκ φύσεως ακoλουθούν οι άνθρωποι, ο απόστολος Παύλος ετοποθέτησε μίαν προτροπήν αναφερομένην εις πνευματικόν ζήτημα «ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα». Να αναπτύσσετε ζήλον, λέγει, και να επιδιώκετε τα καλύτερα και τα ωφελιμότερα εκ των χαρισμάτων. Και η αγία μας Εκκλησία σήμερα άριστα δύναται να επαναλάβει την προτροπήν ταύτην του θείου Αποστόλου, επί τη εορτή του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος, του μεγάλου αυτού Ιεράρχου της Αλεξανδρείας, όστις εφήρμοσεν εμπράκτως την γραμμήν αυτήν, την οποίαν ο θείος Παύλος χαράσσει. Πράγματι, εζήλωσε τα χαρίσματα τα κρείττονα. Εις ολόκληρον την σταδιοδρομία που επεδίωξε χαρίσματα ουράνια. Και διεκρίθη εξαιρέτως με το χάρισμα της ελεημοσύνης και της αγαθοεργίας, εξ ου και «ελεήμων» κατ’ εξοχήν ονομάσθη, έθεσε δε το ψυχικόν αυτού χάρισμα τούτο εις την υπηρεσίαν και προς ωφέλειαν της κοινωνίας. Είναι διδακτικόν το παράδειγμά του και επίκαιρος, επί τη εορτή του, η εμβάθυνσις εις την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου «ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα». Συνέχεια

Η ΚΑΛΗ ΣΤΡΑΤΕΙΑ. Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.Εις τον μεγαλομάρτυρα ΜΗΝΑΝ 11 Νοεμβρίου

jgfdu76537ghfhg97697jhljbnnbΣυνήθροισεν ημάς σήμερον εις εορτήν και πανήγυριν η ιερά μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Μηνά. Στρατιώτης ηρωικός. Προσωπικότης γενναία και αγωνιστική. Υπέρμαχος της αληθείας μέχρι θανάτου. Ξένος προς συμβιβασμούς και ελαστικότητα συνειδήσεως – ιδού τα κύρια γνωρίσματα του εορταζομένου μάρτυρος. Και είναι τόσον διδακτικά. Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΚΟΣΜΑΝ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΝ Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

36dhgdj67687jkk987xbn60uyr589ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ 

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.»   (Ματθ. ι’ 8) 

Όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητές Του προς επιτέλεσιν του έργου των, τους εφοδίασε με χαρίσματα εξαίρετα και τους παρήγγειλεν «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε». Είναι άξιον προσοχής ότι συνώδευσεν ο Κύριος τα χαρίσματα τα μεγάλα ταύτα, δια των οποίων εφοδίασε τους  Αποστόλους, με την εντολήν: «δωρεὰν ἐλάβετε,δωρεὰν δότε». Καθ’ όν χρόνον δηλ. θα κάνετε χρήσιν των χαρισμάτων, να ενθυμήσθε ότι δωρεάν ελάβετε ταύτα και δωρεάν πρέπει να τα μεταδίδετε. Και ετήρησαν οι Απόστολοι την εντολήν αυτήν του Κυρίου. Αλλά την ετήρησαν και οι σήμερον εορταζόμενοι άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι ηξιώθησαν να λάβουν παρά Κυρίου «χαρίσματα ἰαμάτων» και παρείχον τας θαυματουργίας των κατά την παραγγελίαν του Κυρίου «δωρεὰν ἐλάβετε». 

Δεν αντιλαμβάνεται συνήθως ο κόσμος, μάλιστα ο σημερινός,  την γλώσσαν ταύτην. «Δωρεὰν δότε». Είναι λέξεις ακατανόητοι δια τους πολλούς. Όμως, όπως ο Κύριος ετοποθέτησε το θέμα, είναι ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτον.  Συνέχεια

Εις τον Μυροβλήτην Δημήτριον. Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

9876_87659_4568_54htru– ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΚΟΝ-

Υπάρχουν κατορθώματα μεγάλα και ηρωικά. Υπάρχουν πράξεις ευγενείς και γενναίοι, που θεωρούνται ωσαύτως ηρωικαί. Εξ αιτίας δε τοιούτων κατορθωμάτων και πράξεων πολλοί ωνομά-σθησαν ήρωες, και τα ονόματά των προφέρονται με θαυμασμόν και εκτίμησιν.                                                          

Και όμως, όχι ολίγοι από εκείνους που διεκρίθησαν διά μεγάλα ηρωικά κατορθώματα, απεδείχθησαν πολλοί μικροί εις άλλα ζητήματα. Γενναίοι άνδρες, που ενίκησαν στρατιάς και αυτοκρατορίας, δεν κατώρθωσαν να νικήσουν τον εαυτόν τους. Ήρωες ονομαστοί εις τους πολέμους ενικήθησαν από τα πάθη των. Άλλοι, ξακουστοί δι’ έργα σπουδαία και αξιοσέβαστα, ξεπέφτουν εις πράξεις αναξίας του εαυτού των.

Να όμως ένα αληθινό παλληκάρι. Ο Μεγαλομάρτυς  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , τον οποίον σήμερα εορτάζομεν. Αυτός εφάνη ήρως εις όλα. Αντιμετώπισε και τας λόγχας του σκληρού χριστιανομά-   χου αυτοκράτορος Διοκλητιανού, εξ ίσου όμως ενίκησε και τους πειρασμούς της νεότητος και το κράτος της αμαρτίας ολόκληρον. Πόσον διδακτικό είναι, αλήθεια, το παράδειγμά του! Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –

jgfdiyte8563865wuydkytiΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου»(Λουκ. α’ 18).

Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απεστάλη παρά του Θεού προς τον Ζαχαρίαν τον ιερέα, δια να του αναγγείλει ότι εισηκούσθη η δέησίς του και θα αποκτήσει πλέον, εις το γήρας του, υιόν, δεν παρέλειψεν (ο Αρχάγγελος) να προείπη και την εξέλιξιν του παιδίου, το οποίο θα εγεννάτο, διεβεβαίωσε δε περί αυτού (κατ’ εντολήν του Θεού) ότι «οὗτος ἔσται μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου». Την διαβεβαίωσιν δε ταύτην επανέλαβε βραδύτερον και ο Κύριος, όταν έλεγε δημοσία περί του Προδρόμου, ότι «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ». Αλλά ποίοι λοιπόν είναι οι τίτλοι του Βαπτιστού Ιωάννου, οι καθιστώντες αυτόν μέγαν ενώπιον του Θεού; Τούτο ας μελετήσωμεν σήμερον επί τη μνήμη αυτού. Συνέχεια

Αγία Παρασκευή: Γιατί θεωρείται προστάτιδα των ματιών;

jgfytiy659876365ewi6sdi765865edΗ Εκκλησία τιμά στις 26 Ιουλίου τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση η Αγία Παρασκευή είναι προστάτιδα των ματιών και σε αυτήν προσεύχονται όσοι έχουν πρόβλημα με την όρασή τους.

Για ποιο λόγο, όμως, η Αγία Παρασκευή θεωρείται προστάτιδα των ματιών; Σύμφωνα με τον βίο της Αγίας ένα από τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν αυτό της πυρακτωμένης περικεφαλαίας. Συνέχεια

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Αρχείο

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Γένεσις, ἑρμηνεία τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.