Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

Πόσων ετών κοιμήθηκε η Παναγία μας;

Η Παναγία μας προσφέρθηκε 3 ετών στο Ναό, από τους γονείς Της Ιωακείμ και Άννα. Εκεί έμεινε 12 έτη.Σε ηλικία 15 ετών μνηστεύθηκε τον Ιωσήφ.Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την αποκάλεσε Κεχαριτωμένη φέρνοντάς Της, το χαρμόσυνο μήνυμα: ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Συνέχεια

ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ.ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Του μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

«ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον»  (Λουκ. β’ 34).

Με συγκίνησιν πολλήν ο δίκαιος Συμεών κρατεί εις τας αγκάλας του το θείον βρέφος. Η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από αγαλλίασιν. Έχει εστραμμένον το βλέμμα του προς τον ουρανόν και τα χείλη του κινούνται ευλαβικά, δια να προφέρουν θερμήν ευχήν, την οποίαν η μακαρία εκείνη στιγμή έφερεν εις το στόμα του <νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα….>. Ο τρισευτυχισμένος εκείνος πρεσβύτης στρέφεται κατόπιν προς την Παναγίαν, δια να της ειπεί βαρυσημάντους λόγους. Με σοβαρότητα, η οποία χαρακτηρίζει προφήτην φωτισμένον από το Πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτοντα τας βουλάς του Υψίστου, λέγει: Συνέχεια

Εις τα Εισόδια της Θεοτόκου. Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΧΡΕΟΣ ΙΕΡΟΝ

«Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας» (Λουκ. ια΄27)

Χρέος ιερόν και καθήκον σπουδαίον επιτελούντες οι ευσεβείς γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου, οδηγούν αυτήν – μικράν ήδη κορασίδα – εις Ναόν του Θεού, προς αφιέρωσιν. Το χρέος των αυτό, του οποίου την εκπλήρωσιν υπενθυμίζει η σημερινή εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, δεν είχε μόνον την έννοιαν της τηρήσεως κάποιας ευλαβούς υποχρεώσεών των προς τον Θεόν, κατά την παράδοσιν, δια την λύσιν της ατεκνίας των. Έχει βαθύτερον νόημα. Άλλωστε και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή υπεγράμμισε την μεγάλην τιμήν, η οποία ανήκει εις τους γονείς δια τα εξαίρετα τέκνα των. Η προσφώνησις «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε», η οποία απηυθύνθη προς την Θεοτόκον, άριστα θα ήρμοζε και εις τους γονείς Αυτής, διότι εγέννησαν τοιαύτην θυγατέρα. Πώς λοιπόν να μην προβούν εις μίαν εκδήλωσιν ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν? Ακριβώς δε η αφιέρωσις της Παναγίας Παρθένου εις τον Θεόν, όπως θα εξηγήσει η παρούσα ομιλία, εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά των προς τον Θεόν, δια την θεόπαιδα Μαρίαν, την οποίαν εχάρισεν εις αυτούς. Συνέχεια

Η εορτή των Εισοδίων της Παναγίας μας

8-1024x683Η εορτή των Εισοδίων της Παναγίας μας συνδέεται με τη Πρόνοια  του Θεού για την εν Χριστώ σωτηρία των ανθρώπων. Στο σχέδιο όμως της Θείας Οικονομίας για τη δική μας σωτηρία συμμετέχουν και άγιοι άνθρωποι που με την ευσέβειά τους και την υπακοή τους στο Θέλημα του Θεού πραγματοποιούνται κορυφαία γεγονότα που αλλάζουν την ιστορία του κόσμου προς το καλό μας και τη σωτηρία μας. Τέτοιοι κορυφαίοι άγιοι άνθρωποι ήσαν οι γονείς της Παναγίας μας, ο Ιωακείμ και η Άννα. Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας τους τιμά μνημονεύοντας τους ως τους άγιους Θεοπατόρες. Συνέχεια

Ποια είναι η περιγραφή της εικόνας των «Εισοδίων της Θεοτόκου»;

nbxjgdue8653Το Κύριο πρόσωπο της εικόνας, είναι η τριετής Παναγία.
Εικονίζεται την στιγμή που την υποδέχεται στο Ναό ο ιερέας Ζαχαρίας, ο μετέπειτα πατήρ του Προδρόμου. Την συνοδεύουν οι γονείς της (Ιωακείμ και Άννα) και οι παρθένες, που βαστούν λαμπάδες.

Η Παναγία δεν εμφανίζει τίποτε το παιδικό, εκτός από το μικρό μέγεθος του σώματός της. Αυτό γίνεται σκοπίμως. Ο ορθόδοξος αγιογράφος θέλει να μας απομακρύνει από το γράμμα της διηγήσεως («τριετής ἡ παῖς») για να συλλάβουμε το πνεύμα της, την εκκλησιολογική της διάσταση. Η Παναγία είναι η Θεοτόκος, η Μητέρα του Θεού. Διά τούτο ο υμνῳδός μας καλεί «τήν νηπιάζουσαν φύσει καί ὑπέρ φύσιν» Μητέρα ἀναδειχθεῖσαν τοῦ Θεοῦ εὐφημήσωμεν ὕμνοις (Τροπάριο του Όρθρου). Συνέχεια

Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου-Εις την εορτήν της «Σκέπης» της Υπεραγίας Θεοτόκου – 28ην Οκτωβρίου

87654_0986_8765_3657ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΑ

«εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.» (Λουκ. ί, 48)

Με αυτό το αίτημα  παρουσιάζεται η Μάρθα ενώπιον του Κυρίου. Του ζητεί να επιβάλη εις την αδελφήν της, Μαρίαν, να την βοηθήση εις τας φροντίδας, εις τας οποίας αυτή περιεσπάτο. Αλλ’ ως γνωστόν, το αίτημα της Μάρθας ένεινεν ανικανοποίητον. Ο Κύριος δεν το εδέχθη, δεν το υιοθέτησεν, άρα δεν το ενέκρινεν. Σεν είναι σπανία η περίπτωσις κατά την οποίαν ο άνθρωπος θέτει εις τον Θεόν ένα αίτημα, και ο Θεός δεν ανταποκρίνεται εις αυτό. Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

gfsur56354275sui5976rouyΤου Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας» (Λουκ. ια’ 27)

Με προφητικήν έμπνευσιν η Παναγία Παρθένος, ολίγον μετά τον Ευαγγελισμόν της, κατά την γνωστήν εκείνην επίσκεψίν της προς την Ελισάβετ, προλέγει ότι θα την μακαρίζουν αι γενεαί των ανθρωπων, «Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί» Και ιδού, δεν παρέρχονται ειμή ολίγα έτη, και όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, τον οποίον Εκείνη εγένησεν ως άνθρωπον, τον Οποίον Εκείνη εγαλούχησεν ως βρέφος και εβάστασεν ως παιδίον, ήρχισε το δημόσιον έργον Του και απεκάλυπτεν εις τους ανθρώπους τας ουρανίους αληθείας, ιδού ότι μια γυναίκα εκ του λαού, με θαυμασμόν πολύν, μακαρίζει την μητέρα Του, «ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας». Συνέχεια δε του μακαρισμού εκείνου είναι οι ύμνοι και τα εγκώμια των χριστιανών όλων των αιώνων, και οι ύμνοι και τα εγκώμια ημών, οι οποίοι σήμερον συνήλθομεν, δια να εορτάσωμεν την εορτήν της Γεννήσεως της Θεομήτορος. Συνέχεια

ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. + Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

9515996282_u6585e6diyiye8Ύμνους εξαισίους ψάλλει σήμερον η αγία ημών Εκκλησία προς το πάνσεπτον Πρόσωπον της Υπερευλογημένης Μητρός του Κυρίου. Προεξάρχουν εις τας υμνωδίας αυτάς δυο διακεκριμένοι υμνωδοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Και οι δύο συναγωνίζονται εις υψηλούς τόνους και εις λυρικάς εξάρσεις, δια να υμνήσουν την «αειμακάριστον και παναμώμητον και Μητέρα του Θεού ημών».

  1. Και είναι χαρακτηριστικόν ότι, ενώ εορτάζομεν την Κοίμησιν της Παναγίας, και ενώ, εκ πρώτης όψεως, θα εθεωρείτο εύλογον η Κοίμησις να χαρακτηρίζεται ως πένθιμον γεγονός, και – επομένως – εις πένθιμον τόνον να ψάλλουν οι υμνωδοί της Εκκλησίας, εν τούτοις ο τόνος της υμνωδίας είναι εορταστικός και η εορτή προσλαμβάνει τον χαρακτήρα μεγάλης πανηγύρεως. Διότι πεποίθησις της Εκκλησίας είναι ότι η Παναγία, και όταν εκοιμήθη, δεν εγκατέλειψε τον κόσμον. Συνέχεια

Παναγία, η Ζωοδόχος Πηγή

khgdy7642421o087mnvbcfdhfΗ εορτή της Ζωοδόχου Πηγής που γιορτάζουμε την Παρασκευή της Διακαινησίμου είναι γιορτή της Παναγίας μας. Γράφει το συναξάρι της ημέρας: «Την Παρασκευή της Διακαινησίμου εορτάζουμε τα εγκαίνια του ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Θεομήτορος, της Ζωηφόρου Πηγής• ακόμη ενθυμούμαστε και τα υπερφυή θαύματα που έγιναν στον Ναό αυτό από την Μητέρα του Θεού».
Η Παναγία ονομάζεται Ζωοδόχος Πηγή, αφού γέννησε την Ζωή, που είναι ο Χριστός. Για πρώτη φορά το επίθετο Ζωοδόχος Πηγή το έδωσε στην Παναγία ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος τον 9ο αιώνα, συνθέτοντας έναν ύμνο του προς την Παναγία.
Η γιορτή, όπως προαναφέρθηκε, αναφέρεται στα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Παναγίας, γνωστού ως «Η Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί», έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπου υπήρχε πηγή αγιάσματος που επιτελούσε και επιτελεί πολλά θαύματα. Συνέχεια

Η όντως συνάντηση

sinantisiΗ γιορτή της Υπαπαντής μας προβάλλει το περιστατικό της συνάντησης του Συμεών με το μικρό Ιησού. Η λέξη Υπαπαντή σημαίνει συνάντηση.

Ο Συμεών περίμενε αυτή τη συνάντηση για να πει μετά το «νυν απολύεις», παραδίδοντας τον εαυτό του στο θέλημα του Κυρίου του για το χρόνο που θ’ αναχωρούσε από αυτόν τον κόσμο.

Η παρουσία του Ιησού, ως βρέφος, στο ναό με τη Θεοτόκο Μητέρα Του και το δίκαιο Ιωσήφ για να προσφέρουν θυσία ως Ιουδαίοι, έδωσε τη δυνατότητα στο γέροντα Συμεών και στην ηλικιωμένη Άννα να συναντήσουν το Θεάνθρωπο Κύριο και να προφητεύσουν. Ο μεν Συμεών ότι θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες, αφού θα είναι «σημείον αντιλεγόμενον», η δε Άννα ότι αυτός είναι ο Λυτρωτής που περιμένει ο λαός. Συνέχεια

Αύγουστος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούλ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Αρχείο

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ.

Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.