Η παρέα μας…

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Μη μένεις στη μοναξιά σου…Έλα στην παρέα μας…Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σε περιμένουμε να διαβάσουμε μαζί το Απόδειπνο και έπειτα ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που σε προβληματίζουν. Έλα να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στις δυσκολίες μέσα από μια αγνή παρέα και συντροφιά.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Αρχιμ. Νικόδημος Σιδέρης

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«ἀπέσταλκέ με….κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. δ΄19).

Κάθε νέον έτος προστίθεται ως ευλογία του Θεού εις το μήκος του βίου μας. Παρατείνεται η ζωή μας και μας παρέχονται νέες ευκαιρίες, δια να μορφωθώμεν κατά Χριστόν  και να καταρτισθώμεν ως καλοί πολίται της βασιλείας του Θεού. Εάν κατ΄αυτόν τον τρόπον αξιοποιήσωμεν το νέον τούτο έτος, θα είναι πράγματι «ενιαυτός Κυρίου». Αλλά ας εμβαθύνωμεν εις το όνομα της φράσεως αυτής, δια να μάθωμεν πώς ένα έτος δύναται να αποβεί «ενιαυτός Κυρίου». Συνέχεια

Πρωτοχρονιά: Ας μη χαρούν οι δαίμονες μαζί μας

Τί πρέπει να προσέξουμε για να μην γίνει από ευλογία Θεού αιτία κόλασης

Κάποτε στον Άγιο Γεράσιμο της Κεφαλληνίας μία δαιμονισμένη (στην πραγματικότητα το δαιμόνιο μέσα από αυτήν) έλεγε:
εμείς χαιρόμαστε περισσότερο τρεις φορές τον χρόνο: την Πρωτοχρονιά, τις Απόκριες και το καλοκαίρι.

Τί εννοούσε το δαιμόνιο;
Εννοούσε ότι σε αυτές τις τρεις περιόδους του χρόνου γίνονταν οι μαζικότερες και μεγαλύτερες αμαρτίες από τους χριστιανούς:
την πρωτοχρονιά, όταν καταστρέφονται άνθρωποι και οικογένειες ολόκληρες με την χαρτοπαιξία
τις Απόκριες, όταν διαπράττονται διάφορες ασωτείες
το καλοκαίρι, με την έκλυση των ηθών που επικρατεί κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές, εξαιτίας της γύμνιας και του τουρισμού.

Τί πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ώστε κατά την πρωτοχρονιά να μην δώσουμε χαρά στους δαίμονες, αλλά στον Θεό; Συνέχεια

Γιατί στη Βασιλόπιτα βάζουμε φλουρί;

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα των ημέρων είναι η Βασιλόπιτα και η κοπή της. Και όσες και αν είναι οι συνταγές για την παρασκευή της, όλες συγκλίνουν στο έξης ένα σημείο: «στο…πολυπόθητο φλουρί».

Η ιστορία της ξεκινά πριν από εκατοντάδες χρόνια, περίπου 1500, στη Μικρά Ασία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Καισαρεία της Καππαδοκίας. Την εποχή που ο  Μέγας Βασίλειος,  ήταν δεσπότης της Καισαρείας και ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, με αγάπη, κατανόηση και αλληλοβοήθεια.

Κάποια μέρα όμως, ένας αχόρταγος στρατηγός – τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της πόλης της Καισαρείας, αλλιώς θα πολιορκούσε την πόλη για να την κατακτήσει και να τη λεηλατήσει. Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ – 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

“ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον”(Ματθ. β΄13).

Δια δευτέραν φοράν άγγελος Κυριου ειδοποιεί τον Ιωσήφ, να λάβει τα πρέποντα μέτρα. Τη προηγουμένην φοράν ο άγγελος τον ειδοποίησε καθ΄ ύπνον να μη ανησυχεί δια την κυοδορίαν της Παναγίας Παρθένου, διότι επρόκειτο περί συλλήψεως εκ Πνεύματος Αγίου. Τώρα, μετά την Γέννησιν του Σωτήρος Χριστού, ειδοποιείται πάλιν δι΄ αγγέλου ο Ιωσήφ, ότι ο Ηρώδης κινείται εξοντωτικώς εναντίων του Γεννηθέντος θείου Βρέφους, και λαμβάνει εντολήν να αναχωρήσει, μαζί με το Παιδίον και την Παναγίαν μητέραν Του, εις την Αίγυπτον, προς ασφάλειαν. Και εις την πρώτην και εις την δευτέραν περίπτωσιν βλέπομεν την προστατευτικήν επέμβασιν του Θεού χάριν του αθώου. Την αθωότητα της Παναγίας Παρθένου, η οποία εκινδύνευε να εκτεθεί από κακάς υποψίας, όταν εκυοφόρει τον Υιόν του Θεού εκ Πνεύματος Αγίου, την επροστάτευσεν ο Θεός δια της αποστολής του αγγέλου προς τον Ιωσήφ. Και το Θείον Βρέφος, το οποίο αναιτίως εκινδύνευσε, από την μάχαιρα του Ηρώδου, πάλιν η προστασία του Θεού το διαφυλάσσει δι΄αγγέλου αποσταλέντος προς τον Ιωσήφ. Είναι, ομολογουμένως, άξιον πολύς προσοχής το ζήτημα τούτο, της εκ μέρους του Θεού προστασίας του αθώου, ώστε ολίγαι σκέψεις εκ του θέματος τούτου θα ήσαν χρήσιμοι, και ουχοί άσχετοι προς τον σήμερον εορταζόμενον Πρωτομάρτυρα Στέφανον. Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

 «Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Β΄ Τιμόθ.  Α΄ 8).

Νεαρός, νεαρώτατος ο σήμερον εορταζόμενος σεπτός Ιερομάρτυς Ελευθέριος διήλθε αλληλοδιαδόχως τους τρείς βαθμούς της ιεροσύνης και έφθασε μέχρι του μαρτυρίου. Όταν οι νεαροί συνομήλικοί του εξακολουθούν ακόμα να παίζουν, ο Ελευθέριος εγίνετο διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού. Και όταν οι άλλοι έφηβοι ήρχιζον τας νεανικάς των παρεκτροπάς, αυτός εγίνετο ιερεύς, άξιος του βαθμού του «πρεσβυτέρου», παρά το νεαρόν της ηλικίας του. Όταν δε μόλις εισήρχετο εις την ανδρικήν ηλικίαν, έγινεν επίσκοπος εις κάποιαν επαρχίαν του Ιλλυρικού. Και ειργάσθη εκεί με ζήλον και αυταπάρνησιν, κηρύττων τον Χριστόν και το θείον Αυτού Ευαγγέλιον, παρ΄όλας τας αντιδράσεις και τας απειλάς των πολεμίων του χριστιανικού κηρύγματος. Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου.

«Ο γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθεία»  (Εφεσίους ε΄ 9).    

Ζώσα ενσάρκωσις των καρπών τούτων του Αγίου Πνεύματος υπήρξεν ο σήμερον εορταζόμενος θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων. Ποιμήν προβάτων το επάγγελμα. Σεπτός γόνος της αγροτικής Τριμυθούντος, η οποία ηυτύχησε κατόπιν να έχει τούτον ποιμένα και επίσκοπον αυτής. Προσωπικότης χαρακτηριστική μεταξύ των αγίων του Θεού. Δια του ζήλου και της ευσεβείας του, και έτι μάλλον, δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος κατόρθωσε να παρουσιάσει αγιότατον βίον και καρποφορωτάτην εκκλησιαστικήν διακονίαν. Και να αποδείξει δια των πραγμάτων, οποίαν εφαρμογήν έχει εν τω προσώπω του ο λόγος του Απ. Παύλου, ότι <ο καρπός του Πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία>.  Συνέχεια

Άγιος Σπυρίδωνα: Η εμφάνιση του στον Άγιο γέροντα Παΐσιο

Ο Άγιος Σπυρίδωνας, τον οποίον τιμούμαι αύριο 12 Δεκεμβρίου, είχε κάνει θαύμα στο Άγιο Όροςκαι στον Γέροντα Παΐσιο.

Διαβάστε το περιστατικό:

«Κάποτε στο Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Σπυρίδωνος, το Κερκυραίικο, ενώ είχε πλησιάσει η εορτή του Αγίου, δεν είχαν βρει ακόμη ψάρια και οι Πατέρες ανησυχούσαν.

Τα Καλογέρια έλεγαν στον Γέροντα να αγοράσουν βακαλάο, μια που δεν βρήκαν ψάρια.

Ο Γέροντας Παίσιος τους έλεγε: Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα,ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα·  ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν άνδρα.» (Γαλ. δ΄ 27).

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου

Είναι γνωστόν ότι η σύζυγος του Αβραάμ, η Σάρρα, ήτο στείρα και άτεκνος επί μακρόν. Δια τούτο δε, προτού αποκτήσει τέκνον <εξ επαγγελίας>, τον Ισαάκ, ετεκνοποίησε κατά τας διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου ο Αβραάμ εκ της δούλος του Άγαρ. Ώστε, όπως ηκούσαμεν εις το σημερινόν αποστολικόν ανάγνωσμα,<᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Αλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας> (Γαλ. δ΄ 22-23). Το γεγονός τούτο θεωρεί ο Απ. Παύλος, ότι έχει και αλληγορικόν νόημα. Συμβολίζει τρόπον τινά ως δύο γυναίκας τας δύο διαθήκας του Θεού, την Παλαιάν ως δουλικωτέραν και την Καινήν ως πνευματικωτέραν. Και ειδικώτερον συμβολίζει ως άλλην Σάρραν την Εκκλησίαν, η οποία, προτού έλθει ο Χριστός, και προτού δοθεί το Άγιον Πνεύμα, ήτο στείρα και δεν είχε τέκνα, ενώ κατόπιν, δια του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τα τέκνα της Εκκλησίας είναι περισσότερα παρά τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ (του Ιουδαϊσμού δηλαδή), που εγνώριζεν απ΄αρχής τον αληθινόν Θεόν. Συνέχεια

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ «Μνήμη δικαίου μετ΄εγκωμίων»

lbhj98765Του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου

«Μνήμη δικαίου μετ΄εγκωμίων»(Παροιμ. ι΄ )

Οσοιδήποτε ύμνοι και άν αφιερωθούν προς τον εορταζόμενον μέγαν Ιεράρχην, προς τον επίσκοπον Μύρων την Λυκίας. Τον Άγιον Νικόλαον τον θαυματουργόν, δεν θα ήσαν ικανοί να υμνήσουν δεόντως την μεγάλην αυτήν προσωπικότητα. Διότι πρόκειται περί φυσιογνωμίας, η οποία ιδιαιτέρως διαλάμπει εις το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Πρόκειται περί προσωπικότητος, περί της οποίας η αρετή και η αγιότης είναι ολοκληρωμένη. Δεν έχει μόνον μίαν πλευράν αρετής και αγιότητος αξίαν προσοχής, αλλά παρουσιάζει το σύνολον της χριστιανικής αρετής ενσαρκωμένον εις το πρόσωπόν του.                                                                                            Συνέχεια

Το «χαστούκι» του αγίου προς τον Άρειο και ο δήθεν σκανδαλισμός…

pnvbaz09876Πάντα μας κάνει εντύπωση ο δήθεν σκανδαλισμός, «ευσεβών» και μη, από το χαστούκι που έδωσε ο άγιος Νικόλαος στον Άρειο, μη ανεχόμενος τις βλασφημίες του, κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει όταν «ευσεβείς υπερασπιστές» απολογούνται για την πράξη του αυτή, λέγοντας ότι, ναι, ήταν απαράδεκτη και ότι μετανόησε δήθεν στην φυλακή στην οποία επέτρεψε ο Χριστός να μπει για να του δοθεί χρόνος να μετανοήσει!!!
Ο άγιος Νικόλαος ήταν ένας λεβέντης άγιος. Το ότι ήταν πράος δεν σημαίνει ότι δεν ήταν λεβέντης, αγωνιστής, εν γνώσει ζηλωτής και γνήσιος εκφραστής της θεολογικής ακρίβειας και αλήθειας. Το ότι ήταν ταπεινός, δεν σημαίνει ότι δεν θα πέθαινε αν χρειαζόταν για τον Χριστό και την ακρίβεια των δογμάτων της Πίστεως. Ακριβώς το αντίθετο. Συνέχεια

Ιούλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Αρχείο

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

epikairoilogoi

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα καί ὥρα 5:30μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ εὐχελαίου ὑπέρ ἐλέους καί ὑγείας. Θά ἀκολουθεῖ ἑσπερινό κήρυγμα ἀπό τον Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Σιδέρη. Θέμα: Ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ.

Καιρός

Σύνδεση | www.IMKBY.gr

Copyright © [2012]. All Rights Reserved.